Ratos hus, Foto: Ratos
Ratos hus, Foto: Ratos
Finans

Ratos får rätt om delägaroptioner

Ratos delägaroptioner, så kallade syntetiska optioner, ska beskattas som inkomst av kapital. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som ändrar Skattenämndens beslut.

Uppdaterad 2016-10-05
Publicerad 2016-10-05

Riskkapitalbolaget Ratos erbjuder vissa nyckelpersoner i bolaget att förvärva så kallade syntetiska optioner som ställs ut av bolaget. Optionerna är relaterade till bolagets investeringar i portföljbolagen och ger innehavarna rätt till ett framtida penningbelopp från bolaget som motsvarar skillnaden mellan marknadsvärdet på tillgången och ett visst sätt beräknat lösenpris.

Förvärven sker till marknadspris.

En av de anställda på Ratos har begärt att få klarlagt hur eventuella inkomster från optionerna ska beskattas. Dels när det ska beskattas, dels om det ska beskattas som inkomst av tjänst eller om vinsten på optionerna ska hanteras som kapitalvinst. Sista frågan är om optionerna ska behandlas som delägarrätter eller som fordringsrätter.

Tidigare praxis uppger att syntetiska optioner ska behandlas som värdepapper om optionerna kan överlåtas fritt och inte är villkorade av fast anställning.

Skattenämnden kom dock den 8 januari 2016 fram till ett annat beslut i ett så kallat förhandsbesked. Nämnden kom fram till att Ratos villkor om fortsatt anställning för att få ta del av den extra ersättningen medförde att optionerna inte borde behandlas som värdepapper. Ratos nyckelpersoner som förvärvat optionerna ska därmed "beskattas i inkomstlaget tjänst i samband med utnyttjandet av optionerna".

Av Högsta förvaltningsdomstolens beslut framgår det att nyckelpersonerna på Ratos ska ingå ett särskilt optionsavtal för varje investering. Villkoret är att man accepterar att köpa optioner avseende samliga portföljbolag, maximalt åtta, som bolaget investerar i under tiden från årsstämman 2015 fram till årsstämman 2016. Åtagandet gäller dock endast så länge den anställde är verksam i bolaget. Optionerna har en löptid på tio år men är fritt överlåtbara med hembudsplikt.

Enligt erbjudandet förbinder sig Ratos att subventionera den anställdes köp genom en extra ersättning i form av lön som motsvarar 50 procent av köpeskilligen av optionerna, efter skatt, under förutsättning att den anställde behåller optionerna och fortfarande är verksam inom koncernen.

Både Skatteverket och Ratos anställda överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteverket yrkar att förhandsbeskedet fastställs.

Ratos menar å sin sida att optionerna inte borde beskattas som inkomst av tjänst utan ska tas upp som kapitalvinst eller kapitalförlust. Motiveringen är att optionerna är fritt överlåtbara och att innehavet inte förutsätter fortsatt anställning. Den extra ersättningen är enligt Ratos frikopplad från optionsavtalet. "Att ersättningen är villkorad av fortsatt anställning är inte märkligare än att ordinarie löneförmåner upphör om anställningen avslutas".

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skattenämndens beslut och skriver att vinst och förlust vid avyttring av optionerna ska tas upp som kapitalvinst eller kapitalförlust i inkomstlaget kapital. Domstolen slår även fast att optionerna bör behandlas som delägarrätter med hänsyn till dess konstruktion.

Advokat Ulf Tiveus som agerat ombud för den anställde på Ratos är inte förvånad över domen.

– Det var en bra dom. Man måste skilja på vad som är villkorförenat med optionsförvärvet och andra villkor som följer med anställningen.

Vad kan detta ha för betydelse för branschen och de anställda i branschen?
– Ganska marginell, tror jag. Nu var det väldigt speciella omständigheter. Jag tror inte att det är så många som gör likadant. Detta visar att gammal praxis ligger fast att om syntetiska optioner inte är förenade med några villkor alls så behandlas det som ett värdepapper, säger Ulf Tiveus på Skeppsbron Skatt.

Platsannonser