Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Finans

QV Invests rekonstruktion fortsätter

Domstolen beslutar att QV Invests rekonstruktion får fortsätta i högst tre månader till.

Uppdaterad 2017-04-10
Publicerad 2017-04-10

Stockholms tingsrätt har beslutat att QV Invest får fortsätta sina rekonstruktionsplaner åtminstone tre månader till. Domstolen skriver att "Qv Invest har lämnat förhållandevis preciserade uppgifter om genomförda och planerade åtgärder för rekonstruktionen".

Vidare skriver domstolen att QV Invest har anfört att "planen för rekonstruktionen i huvudsak består i att genomföra en fördjupad granskning av bolagets bokföring och realisera olika tillgångar för att finansiera en ackordslikvid, för att sedan erbjuda sina fordringsägare en ackordsuppgörelse innebärande betalning i pengar eller genom kvittningsemission".

Fordringsägaren DPL Ventures, som har en fordran på 615.000 kronor, har inför detta beslut yttrat sig och uppgett att rekonstruktionen bör upphöra med motiveringen att någon ansökan om ackord eller något ackordförslag ännu inte lämnats in. DPL har även hänvisat till oklarheten hur granskningen av bokföringen ska finansieras, vilket QV invest svarat att det finns kapital för detta.

När QV invest begärde att domstolen skulle komma fram till detta beslut förklarade bolaget att ett nytt bolag bildats, investmentaktiebolaget QV. Bolaget ägs av 13 personer, vilka ägde 75 procent av aktierna i QV Invest vid tidpunkten för beslutet för rekonstruktionen. Samtliga av dessa ägares aktier har tillförts bolaget genom en apportemission. Investmentaktiebolaget QV är numer ett koncernmoderbolag och QV Invest ett dotterbolag. Omstruktureringen medför att en nyemission omedelbart kan genomföras i moderbolaget.

"Vidare bedöms det som lättare att tillsätta en kompetent styrelse i ett bolag där aktiekapitalet är intakt".

Kontrollbalansräkningen i QV Invest visar att tillgångarna uppgår till 50 miljoner kronor och skulderna 190 miljoner kronor.

"För att återställa kapitalet måste en uppgörelse träffas med fordringsägarna där i vart fall 140 miljoner kronor bortackorderas eller konverteras till aktier genom en kvittningsemission".

För att finansiera en ackordslikvid har QV invest avvecklat viss del av innehaven.

Rekonstruktören Michael Kubu har uppgett för tingsrätten att ett upphörande av rekonstruktionen "skulle sannolikt medföra en konkurs, vilket skulle vara till en uppenbar nackdel för såväl QV Invest som borgenärerna".

Detta har hänt:

QV Svensk hälsa, som är ett dotterbolag till QV Invest, har i tre omgångar erbjudit marknaden företagsobligationer med en årlig ränta på 11 procent samt 8,75 procent. Obligationerna har inbringat 155 miljoner kronor till bolaget.

Strax innan jul trädde QV Svensk Hälsa och moderbolaget QV Invest in i rekonstruktion. Av handlingarna från Stockholms tingsrätt framgår det att QV Svensk hälsa, som gav ut företagsobligationerna, har skulder om drygt 111 miljoner kronor, av dessa motsvarar cirka 109 miljoner kronor obligationslån. Av skuldboken som lämnats in till tingsrätten framgår det att det finns 53 unika förvaltarregistrerade ägare till de tre obligationerna.

Av rekonstruktionsplanen framgår det att att bolaget lånade ut pengarna som inkom från obligationslånen till dotterbolaget QV Invest AB. Detta bolag hamnade senare på obestånd och kunde därmed inte reglera sin skuld till bolaget som i sin tur inte kunde reglera räntor till obligationsinnehavarna. QV Invest hade vid tiden för rekonstruktionen skulder på 162 miljoner kronor, varav cirka 102 miljoner kronor rör skulderna till dotterbolaget, enligt den inlämnade rekonstruktionsplanen.

Platsannonser