FinansNyhet

“PSD2 skapar ett A- och B-lag bland bankerna”

Fredagspanelen: Christian Ward (PWC), Lotta Lovén (Swedbank), Eilin Schjetne (Visa) och Anders Karlsson (Klarna).Fredagspanelen: Christian Ward (PWC), Lotta Lovén (Swedbank), Eilin Schjetne (Visa) och Anders Karlsson (Klarna).
Fredagspanelen: Christian Ward (PWC), Lotta Lovén (Swedbank), Eilin Schjetne (Visa) och Anders Karlsson (Klarna).
Publicerad

Fredagspanelen svarar på frågor om PSD2, ett EU-direktiv som berör open banking och säkrare kundverifiering. Kortföretag, banker och betalbolag i Sverige är förberedda för PSD2 medan e-handlarna generellt inte är det. 

olof swahnberg

Det kommer säkerligen att komma ytterligare reglering.

Christian Ward, partner på PWC:

Hur påverkar PSD2 konkurrensen för de svenska bankerna? 
– I en förändrad bankvärld där fintech-bolag, bigtech och andra icke-finansiella aktörer tar en större roll på finansmarknaden tvingas traditionella banker att fokusera på att utveckla sina egna kundupplevelser, något som länge varit eftersatt.

Annons

– Genom ökad konkurrens skapas möjligheter för bättre kundupplevelser, humanare prissättning och ökad transparens. Det är dock inte bara konsumenter som vinner på den ökade konkurrensen. Samarbeten med nya och utmanande aktörer ger även de traditionella bankerna tillgång till en stor kundbas som annars ofta är utom räckhåll, samtidigt som de får möjlighet att identifiera starkare innovationskraft och nya intäktskällor.        

Hur väl förberedda är svenska aktörer för PSD2? 
– Svenska aktörer är relativt väl förberedda. Inom övriga EU finns det exempelvis aktörer som inte lever upp till kraven på stark kundautentisering, något som skulle ha varit uppfyllt nu den 14 september. Det förekommer fortfarande även hos svenska e-handlare att köp genomförs utan stark kundautentisering, men eftersom BankID har en så stark position blir det inte lika problematiskt. Även om Finansinspektionen kräver en migreringsplan av berörda leverantörer av betalningstjänster finns ingen bestämd formell övergångsperiod. 

Räcker PSD2 eller behövs det ytterligare EU-direktiv framöver? 
– Det kommer säkerligen att komma ytterligare reglering för att accelerera innovation inom EU, för att möta upp mot konkurrensen från innovativa aktörer i Asien och USA. Vi befinner oss mitt i en enorm teknologisk utveckling i branschen som ofta drivs fram av aktörer utanför banksektorn.

Annons

En stor omsvängning för e-handeln.

Eilin Schjetne, produktchef Norden och Baltikum, Visa:

Hur påverkar PSD2 konkurrensen för de svenska bankerna?
– PSD2 kommer påverka konkurrenssituationen på den svenska bankmarknaden. Regelverket öppnar upp för nya aktörer som dyker upp när de kan få tillgång till bankernas kunddata. Samtidigt
har bankerna i Norden varit framåtlutade i frågan om att förse kunderna med innovativa och bättre produkter. Detta för att ta upp kampen med de mindre, mer agila företagen som erbjuder nya
lösningar. Konkurrensen på marknaden har alltså ökat i och med att det blir fler aktörer, men samtidigt gör bankerna ett bra jobb i att hantera den nya situationen.

Annons

Hur väl förberedda är svenska aktörer för PSD2?
– PSD2, och då genom SCA, innebär en stor omsvängning för e-handeln, men kraven som ställs är samtidigt inget nytt för branschen. Många svenska aktörer har sedan länge krävt en starkare
autentisering vid onlinebetalningar – bland annat genom att kunder måste knappa in sitt lösenord i sin BankID-app eller kortkoden som är kopplad till internetbanken. SCA gör snarare en etablerad best practice till ett krav och strukturerna finns till viss del redan hos de större aktörerna i landet.

– SCA kommer däremot att kunna påverka de mindre spelarna desto mer. Framför allt de småskaliga e-handlare som inte blivit varse de nya kraven och således inte kunnat ta höjd för
förändringen, måste se över och anpassa sin betalfunktion för att inte riskera ett större intäktsbortfall. Många e-handlare över Europa har varit såväl oförberedda som omedvetna för
regelverket. För att SCA ska fungera så bra som möjligt, är det viktigt att alla marknader implementerar det på rätt sätt och så nära varandra i tid som möjligt. I stort ligger de svenska aktörerna förhållandevis långt fram i processen att ta sig an SCA.

Räcker PSD2 eller behövs det ytterligare EU-direktiv framöver?
– När jag frågade företrädare för EU-kommissionen under en paneldiskussion i Bryssel om PSD3 kommer komma, fick jag höra att de vill invänta effekterna av PSD2 först och sedan utvärdera. Det är alltså för tidigt att säga, men när konsumtionen blir alltmer digitala och e-handeln bara blir större, kommer det alltid att krävas insatser för att upprätthålla ett säkert e-handelslandskap. Både från myndigheter och privata aktörer. PSD2 är just ett sådant. Det kommer institutionalisera en procedur som skyddar kunder, e-handlare och banker, samtidigt som det lyfter frågan om säkerhet online. Det är bra.

Redan i skarp drift.

Lotta Lovén, chef för Digital Banking, Swedbank:

Hur påverkar PSD2 konkurrensen för de svenska bankerna?
– PSD2 ger fler aktörer möjlighet att leverera betaltjänster till både privatpersoner och företag. Kunderna får fler alternativ för att på ett säkert sätt få en översikt se sin kontoinformation och initiera betalningar genom tredjeparter. Vi som bank kan också ta tillvara på de här möjligheterna genom att med kundens medgivande sammanställa kundens kontoinformation från andra banker och ge möjlighet att initiera betalningar från konton i andra banker genom våra egna kanaler.  Detta kommer leda till nya tjänster som förbättrar kundernas översikt av sin ekonomi, framförallt för de som har nischade behov. 

Hur väl förberedda är svenska aktörer för PSD2?
– De flesta banker har arbetat länge med PSD2-API:er (programmeringsgränssnitt, red:s anmärkning) och är förberedda. Till exempel är våra API:er i skarp drift och används av både tredje partsleverantörer och kunder. Vi kommer även att löpande introducera nya egenskaper och tjänster i våra egna kanaler för att förstärka vårt kunderbjudande.

– För kortköp har övergången varit smidig, men en del förändringar märks direkt för kunderna, till exempel att PIN-kod behövs oftare hos handlare eller att Bankid behövs oftare vid online-köp. Dessa utökade krav finns till för att öka kundens säkerhet vid kortköp och köp online.

Räcker PSD2 eller behövs det ytterligare EU-direktiv framöver? 
– Det är för tidigt att säga. Syftet är att öka konkurrensen, pressa priser, stimulera innovation och skapa nya affärsmöjligheter så marknaden måste bevisa att det sker, annars kommer troligtvis fler regleringar för att tvinga fram mer förändringar. 

Möjligt att koppla upp sig mot flera tusen banker.

Anders Karlsson, chef för direktbetalningar och Open Banking på Klarna: 

Hur påverkar PSD2 konkurrensen för de svenska bankerna?
– Allt eftersom kunderna i större omfattning själva kan välja hur de ska komma åt sin data, sitt konto och sina betaltjänster, så ökar PSD2 rimligen också konkurrensen kring kundupplevelsen, och därmed också om kundrelationen. Vardagsekonomiska tjänster och finansiell rådgivning fortsätter att flytta ut från bankkontor och traditionella banktjänster och in i andra miljöer, exempelvis till appar, tech-bolag, handlare, IoT (internet of thins, red:s anmärkning), andra branscher, neobanker och så vidare.

– Den förändring som redan pågått under flera år kommer att fortsätta, och dessutom att intensifieras. Flera banker kommer vara tvungna att minska sitt tjänsteutbud för kunna bli bättre på kundupplevelser, vara relevanta i fler kundmöten och kanaler, samt sänka sina kostnader. 

Hur väl förberedda är svenska aktörer för PSD2?
– Förberedelsen för SCA (ett angränsande EU-direktiv, red:s anmärkning) får bedömas som generellt god vad gäller banker och betalbolag. För handlare är det stor variation men de flesta handlare ska trots allt inte behöva lägga alltför stor vikt vid detta, då lösningar tillhandahålls av leverantörer som Klarna eller andra betalbolag och banker.

– Förberedelsen för API-access (Open Banking) är högst varierande, där svenska banker generellt än så länge står sig bra i jämförelse med den stora merparten branschkolleger i andra europeiska länder, men de behöver ändå göra ytterligare förbättringar. När det nu, till exempel genom Klarnas Open Banking-plattform, finns en möjlighet för alla (både tredjepartsleverantörer och banker) att koppla upp sig mot flera tusen banker under PSD2 kommer vi att mötas av flera intressanta och konkurrenskraftiga tjänster som kanske kommer skapa ett A- och ett B-lag, och kanske till och med ett C-lag bland bankerna. Återigen gäller det att satsa på kundupplevelse och tillgänglighet i större utsträckning, samtidigt som säkerheten måste garanteras.

Räcker PSD2 eller behövs det ytterligare EU-direktiv framöver? 
– Nu måste PSD2 få verka fullt ut och banker i Europa måste göra mer för att öka kvalitet och effektivitet. När det gäller tillgänglighet och kvalitet på API:er och dess innehåll behövs mycket mer göras från ASPSP (bankerna) för att uppnå rätt nivåer av funktionalitet och användarvänlighet. Här spelar också nationella tillsynsmyndigheter en viktig roll för att följa upp att regelverket tillämpas på ett bra sätt och att inga hinder finns för TPP:er (Third Party Provider). Branschens samtliga aktörer är skyldiga att se till att potentialen i regelverket förverkligas genom att ge aktiv och idog feedback till hur bra reglerna efterlevs. De närmaste månaderna kommer att vara viktiga för att indikera om fler och skärpta regelverk krävs för att säkerställa kundskyddet, ökad konkurrens, transparens och en mer effektiv betalmarknad som EU:s medborgare efterfrågar och förtjänar.

– PSD2 reglerar endast data och transaktioner för betaltjänster så det ska också bli spännande att se hur utvecklingen fortskrider för oreglerad data, som idag finns tillgänglig genom screen scraping eller andra accessmetoder. Detta är till exempel bolån, andra krediter, sparkonton, fondinnehav och så vidare, och det finns ju redan idag ett antal aktörer som försöker skapa vettiga tjänster med denna data, till exempel jämförelsetjänster, mäklartjänster och sammanställningar av olika slag. Eftersom traditionella svenska banker tjänar mest pengar på bolån och sparande är dessa områden högst intressanta för nya och mer effektiva aktörer, eller så renodlar de sin verksamhet till att bli ännu bättre på att skydda sina kassakor. I jämförelse med exempelvis bolånemarknaden och fondbranschen är betalningstjänster under PSD2 mycket smidiga och kostnadseffektiva.

Annons