Pressmeddelande

Swedbank Sjuhärad AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

Publicerad

Bankens bästa resultat genom tiderna
Stabil utveckling och fortsatt stärkt balansräkning
Mängden affärer ökar

Bankens bästa resultat genom tiderna

Rörelseresultatet uppgick till 290 mkr jämfört med 256 mkr under föregående år vilket är ett mycket starkt resultat som visar på en stabil utveckling i det pressade ränteläge som råder. Resultatet blev därmed det bästa genom tiderna.

Räntenettot som ökade med 5 procent till 296 mkr jämfört med 281 mkr föregående år påverkades å ena sidan av stigande volymer och å andra sidan av fallande marginaler.

Provisionsnettot ökade med 5 procent till 231 mkr jämfört med 221 mkr föregående år.

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,5 procent jämfört med 11,1 procent föregående år.

Kreditförlustnivån var fortsatt låg och uppgick till 0,08 procent jämfört med 0,07 procent föregående år.

K/I-talet uppgick till 43 procent jämfört med 46 procent föregående år vilket innebar att kostnadseffektiviteten var på en fortsatt bra nivå.

Stabil utveckling och fortsatt stärkt balansräkning

Bankens kapitalbas ökade till 1 973 mkr från 1 766 mkr föregående år. Kapitalbasen består i sin helhet av så kallat kärnprimärkapital. Ökningen innebar att kärnprimärkapitalrelationen förbättrades för nionde året i rad och uppgick till 21,6 procent vilket är väl över minimikravet.

Det egna kapitalet översteg nu för första gången 2 miljarder kronor.

Likviditeten var fortsatt mycket god och uppgick till 5 037 mkr jämfört med 3 947 mkr föregående år. Den höga likviditetstäckningsgraden på 527 procent sammanhänger med den höga likviditeten i sig, men också med den mycket låga kreditrisk banken är exponerad mot i värdepappersinnehaven.

Mängden affärer ökar

Den totala affärsvolymen (in- och utlåning samt förmedlade volymer till Swedbank Robur, Swedbank Hypotek och Swedbank Finans) ökade med 7 procent och uppgick till 56 370 mkr jämfört med 52 693 mkr föregående år.

50 miljoner kronor till aktieägarna

Styrelsen föreslår en oförändrad aktieutdelning vilket innebär att 50 miljoner kronor delas ut till aktieägarna. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad får därmed möjlighet att fortsätta sitt arbete med att utveckla bygden i form av bidrag till dem som har idéer som gör vår bygd lite bättre, mer spännande och attraktiv.

Stark utveckling i en bransch i förändring 

”Swedbank Sjuhärad fortsätter att utvecklas väl även under 2016. Vi vill vara en bank som möjliggör ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld och under det senaste året har vi tagit ytterligare steg mot den visionen. Vårt goda resultat ger förutsättningar för att vi kan vara en aktiv aktör i en bransch som är under omvandling. Vår modell är att kombinera den personliga bankrelationen med den nya digitala tekniken. Vi känner oss väl rustade att ta oss an de utmaningar som finns med bland annat ökade regel- och kapitalkrav. Jag är övertygad om att vår modell kommer att visa sig vara vinnande i framtiden” säger Bosse Johansson.

Borås den 31 januari 2017

Swedbank Sjuhärad AB

Frågor besvaras av Bosse Johansson, VD, tel. 070-827 66 66 eller Jens Magnusson, Ekonomi-/Finanschef, tel. 070-305 66 32.

Annons