Pressmeddelande

Sverige i topp avseende  transparens inom vården

Publicerad

Stockholm, den 20 april 2017 – Sverige har den högsta transparensen inom vårdkvalitet av 32 undersökta länder i en studie av KPMG International. Sverige får i studien även bra resultat inom transparens avseende personlig vårddata, finansiell data och patientupplevelse. Inom vårdkvalitet tittar man bland annat på kriterier som överlevnadsstatistik, väntetider och vårdrelaterade infektioner. Totalt sett placerar sig Sverige på tredje plats i studien där Danmark och Finland är etta och tvåa.

”Transparens är viktigt för vårdsektorn. Om det finns tillgängligt samt är relevant information kan patienternas förväntningar enklare mötas vilket i sin tur skapar mer effektiv vård”, säger Stefan Lundström, ansvarig för hälsa- och sjukvård på KPMG Sverige.

Ett transparent sjukvårdssystem kännetecknas av att relevant, lättillgänglig och tillförlitlig information anpassad för viktiga intressentgrupper som patienter och vårdpersonal finns att tillgå. Begreppet transparens inom sjukvård är omtvistat. För denna studie har en genomgång av tillgänglig litteratur på området, samt intervjuer med experter gjorts. Mot bakgrund av denna genomgång har KPMG valt att undersöka transparens på följande sex områden; vårdkvalitet, patientupplevelse, finansiella tal, styrning, personlig vårddata samt kommunikation av vårddata. Mängden data är dock inte det viktigaste kriteriet för att uppnå transparens och få bra resultat i studien.

”Kvalitet på data är viktigt om man ska mäta transparens inom vårdsektorn. Ofullständig, icke-jämförbar eller daterad data kan snarare leda till fel beslut i organisationerna. Det kan i sin tur minska exempelvis läkares incitament att redovisa vad de gör”, fortsätter Stefan Lundström.

När det kommer till transparens avseende personlig vårddata hamnar Sverige högt. Transparensen för den enskilde patienten skulle kunna bli bättre om det fanns tillgång till patientjournaler elektroniskt och om ett nationellt elektroniskt system för patientdata upprättades. Länder som placerar sig högt här är exempelvis Finland och Norge där det finns enhetligt system för detta.

Inom transparens avseende finansiell data placerar sig Sverige bra eftersom alla vårdinrättningar publicerar årsredovisningar granskade av oberoende revisorer. Men utförligare redovisning av bland annat betalningar och gåvor skulle kunna förbättra resultatet ytterliagre.

”I Sverige har tjänsten 1177 vårdguiden underlättat för svenska patienter av jämföra vårdinrättningar. Myndigheten för Vårdanalys bidrar också i viss utsträckning till löpande utvärdering av vårdsektorn i landet. Även om Sverige totalt sett också ligger i topp i studien så finns det dock förbättringsmöjligheter.”,säger Stefan Lundström.

De nordiska länderna är de mest transparenta inom vårdsektorn. Danmark placerar sig högst föjt av Finland, Sverige och Norge. Länder som Australien, Nederländerna och Storbritannien placerar sig strax efter medan Kina och Indien hamnar längst ned.

Studien är ett resultat av 25 intervjuer med globala experter inom vårdsektorn, 16 globala casestudier från länder som Australien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA samt sammanställningar inom transparens från KPMG:s verksamheter i 32 länder.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Lundström, ansvarig för hälso-och sjukvårdsfrågor, KPMG Sverige, stefan.lundstrom@kpmg.se, +46 70 836 55 79
Christian Keskitalo, Senior Manager, hälso- och sjukvårdsfrågor, KPMG Sverige, christian.keskitalo@kpmg.se, +46 70 875 57 82
Maria Bucher, presschef, maria.bucher@kpmg.se, +46 73 347 94 54

Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se | LinkedIn | Twitter | Facebook

Annons