Pressmeddelande

STENDÖRREN UTÖKAR I STOCKHOLM VÄST LOGISTIK

Publicerad

Stendörren förvärvar ett markområde i direkt anslutning till Stockholm Väst Logistik i Upplands-Bro utanför Stockholm. Säljare är Bro Markutveckling AB som ägs till hälften vardera av KilenKrysset och KF Fastigheter. Markområdet är cirka 530 000 kvadratmeter varav cirka hälften är planlagt för industri och logistik. Stendörren kommer efter tillträdet att ansöka om planbesked för industri och logistik för även den icke detaljplanelagda delen av fastigheten, vilket är i linje med den gällande översiktsplanen för området.

Köpet är ett bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 65,4 miljoner kronor, vilket baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 70 miljoner kronor. Markområdet utgör en avstyckning från fastigheten Upplands Bro Nygård 2:6 som ägs av Bro Markutveckling AB. Bolaget tillträds den 1 november 2017.

”Våra kunder efterfrågar i allt högre grad de lösningar som ett större logistikcentrum kan erbjuda, varför vi nu är extra glada att nu kunna förstärka vår närvaro i området. Det kommer ge oss förbättrade möjlighet att utveckla nya och hållbara logistiklösningar för våra befintliga och kommande hyresgäster”, säger Fredrik Brodin, VD Stendörren.

Stendörren äger sedan tidigare det angränsande området i Stockholm Väst Logistik. Det omfattar cirka 900 000 kvadratmeter planlagd mark i Nygårds industriområde. Möjlighet finns att bygga cirka 250 000 kvadratmeter nya lokaler inom befintlig detaljplan. I dag har Stendörrens största hyresgäst Coop sitt centrallager för kolonialvaror i området.

”I och med köpet kan Stendörren gå vidare med planerna att bygga ett modernt och miljövänligt logistikcenter norr om Stockholm. Läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och den nya trafikplatsen Kockbacka vilken ger omedelbar närhet till E18 innebär att vi kan erbjuda våra hyresgäster fantastiska förutsättningar att skapa hållbara och miljövänliga logistiklösningar.” fortsätter Fredrik Brodin.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Annons