Pressmeddelande

Stendörren lägger om sin räntesäkring och ökar intjäningsförmågan

Publicerad

Stendörren Fastigheter har den 14 februari förtidslöst hela sin portfölj av ränteswappar, totalt uppgående till 1 451 miljoner kronor. Simultant med detta har bolaget från sina huvudbanker förvärvat en portfölj av räntetak uppgående till 1 800 miljoner kronor. Den genomsnittliga löptiden i portföljen av räntetak uppgår till 5 år (med individuella löptider mellan 4 och 6 år) och den genomsnittliga taknivån är 2,33 procent STIBOR 90.

Effekten av dessa transaktioner är att bolagets räntebelastning momentant går ned med 23 miljoner kronor på årsbasis. Premien på räntetaken uppgår till knappt 12 miljoner kronor som betalas vid förvärvstidpunkten och periodiseras över kontraktens löptid. Den periodiserade kostnaden som därmed redovisas på årsbasis uppgår till cirka 2 miljoner kronor på årsbasis. Den momentana ökningen av förvaltningsresultatet uppgår således till 21 miljoner kronor på årsbasis vilket motsvarar en sänkning av Stendörrens genomsnittliga räntenivå om 0,61 procent. Kostnaden för förtidslösen av swap portföljen uppgår till 48 miljoner kronor vilket kommer redovisas som realiserad värdeförändring under första kvartalet 2017.

Stendörrens VD Fredrik Brodin kommenterar affären: ”Vår övertygelse är att ränteläget kommer vara fortsatt lågt under överskådlig tid varför vi tycker att räntetak är ett bättre verktyg för räntesäkring i dagens marknadsläge än swappar. Dessutom innebär denna transaktion en momentan förstärkning av vår intjäningsförmåga om nästan 13 procent”

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 17.30 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Annons