Pressmeddelande

Stendörren Fastigheter offentliggör återköpserbjudande för utestående februari 2018-obligationer

Publicerad

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.

Stendörren Fastigheter erbjuder, via ABG Sundal Collier och Swedbank (”Arrangörerna”), innehavare (”Innehavarna”) av Stendörren Fastigheters utestående obligation om 750 000 000 SEK med rörlig ränta och förfall den 18 februari 2018 (ISIN: SE0006600268) möjlighet att investera i en ny treårig obligation (”Nya Emissionen”) och därmed att sälja februari 2018-obligationer mot kontant vederlag, med reservation för villkoren beskrivna nedan. Innehavarna erbjuds härmed att delta i den Nya Emissionen.

Återköpserbjudandet

För varje obligation om nominellt belopp om 1 000 000 SEK som en Innehavare oåterkalleligt tecknat i den Nya Emissionen, åtar sig Stendörren Fastigheter att från den Innehavaren köpa tillbaka ett nominellt belopp om 1 000 000 SEK av februari 2018-obligationen till ett fast kontantpris motsvarande 101,500 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta settlement-datumet) (”Återköpserbjudandet”).

Likviden från den Nya Emissionen kommer att användas för refinansiering av februari 2018-obligationen och för allmänna företagsändamål. Accepterandet av återköp i enlighet med Återköpserbjudandet är villkorat av att den Nya Emissionen, enligt Stendörren Fastigheters bedömning, framgångsrikt genomförs på för Stendörren Fastigheter tillfredsställande villkor. Innehavarna kan endast delta i Återköpserbjudandet genom att inkomma med en giltig återköpsinstruktion.

Viktiga datum

Återköpserbjudandet löper ut kl.17.00 CET fredagen den 30 juni 2017, om det inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Stendörren Fastigheter. Stendörren Fastigheter kommer att offentliggöra utfallen, samt om någon februari 2018-obligation kommer att accepteras för återköp enligt Återköpserbjudandet, så snart som rimligen är genomförbart efter prissättningen av den Nya Emissionen. Likviddag för återköp av februari 2018-obligationerna i enlighet med Återköpserbjudandet förväntas att inträffa samma datum som likviddag för obligationerna tecknade i den Nya Emissionen och förväntas bli den 5 juli 2017.

Stendörren Fastigheter kan, med reservation för tillämplig lag, komma att godtyckligt förlänga, återöppna, ändra eller göra avkall på något villkor för eller avsluta Återköpserbjudandet när som helst. Innehavarna rekommenderas att noggrant läsa detta pressmeddelande för detaljer för och information om förfaringssättet för att delta i Återköpserbjudandet.

Deltagande

Innehavarna kommer inte att erhålla ett erbjudandedokument för denna återköpstransaktion, och om en Innehavare önskar delta i Återköpserbjudandet ska denne kontakta Arrangörerna genom att använda kontaktdetaljerna nedan för att få en anmälningssedel, vilken inkluderar detaljerna för hur Innehavaren skall gå tillväga för att delta i Återköpserbjudandet. Återköpsinstruktioner avgivna via anmälningssedel anses vara oåterkalleliga av Innehavaren, med undantag för den begränsade omständigheten beskriven i anmälningssedeln. Innehavaren skall endast överlämna sin återköpsinstruktion till en av Arrangörerna.

Joint Bookrunners och Arrangörer

ABG Sundal Collier AB

Tel: +46 8 566 286 08

E-mail: ai@abgsc.se

Swedbank AB (publ)

Tel: +46 8 700 90 22

E-mail: syndicate@swedbank.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheters intention är att notera obligationerna i den Nya Emissionen på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar från utfärdandet. ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör.

Telefon +46 70-8886665,fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.15 CET, den 20 juni 2017.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Annons