Pressmeddelande

Sectras tremånadersrapport 2017/2018: Tillväxt och ökat rörelseresultat

Publicerad

Linköping den 12 september, 2017 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) ökar nettoomsättningen, rörelseresultatet och kassaflödet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och Sectras finansiella nyckeltal ligger fortsatt över koncernens målnivåer.

Kvartal 1 i siffror

  •  Orderingången ökade 0,9 procent till 227,6 MSEK (225,5).
  •  Nettoomsättningen uppgick till 265,1 MSEK (230,5), vilket motsvarar en ökning med 15,0 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 15,4 procent.
  •  Rörelseresultatet ökade med 38,0 procent till 44,3 MSEK (32,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7 procent (13,9). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 38,9 procent.
  •  Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 24,3 MSEK (17,6).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Sectras verksamhetsområden fortsätter att utvecklas och trenden för koncernens finansiella utfall är positiv. Vårt affärsområde Imaging IT Solutions inledde väsentligt bättre än jämförelsekvartalet, men vi kan inte dra några stora slutsatser baserat på utfall för enskilda kvartal. Omsättningen ökade även inom Secure Communications, främst kopplat till utvecklingsuppdrag och produkter för säker kommunikation. Affärsområdets nysatsning inom cybersäkerhet för kritisk infrastruktur har än så länge inte någon substantiell omsättning, men vi har tagit flera strategiska affärer och växer inom energisektorn i Norden.

– Orderingången nådde inte riktigt upp till önskade nivåer och vi får fortsatt fokusera på tillväxt. I många av de marknader där Sectra finns har vi så stor marknadsandel att tillväxten är begränsad. Detta gäller dock inte USA, där vi utöver hög kundnöjdhet har en relativt liten marknadsandel. Det senaste året har vi fått förtroende från flera framstående vårdgivare i USA och jag ser fortsatt goda affärsmöjligheter framför oss på den amerikanska marknaden. För att kunna växa långsiktigt behöver vi även öppna nya marknader och kanaler. Vi har under det senaste året etablerat oss i två nya länder, Frankrike och Kanada.

– Kundernas behov av de lösningar vi tillhandahåller är fortsatt god och jag ser inga förändringar i de underliggande trenderna på marknaderna. Vi har en stabil grund med stor andel långa kundkontrakt och mer än hälften av omsättningen utgörs av återkommande intäkter.  

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 12 september 2017, kl. 10:00.

För att delta ring in på:

SE: +46 8 56642690

UK: +44 2030089802

US: +1 8557532235

Rapportpresentationen kan även följas live online: www.sectra.com/irwebcast. På denna adress kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september, 2017, kl. 08:00 CET.

Annons