Pressmeddelande

Sectras niomånadersrapport 2016/2017: Topprankas i kundnöjdhet och utvecklingen visar att kvalitet är lönsamt

Publicerad

Linköping den 7 mars, 2017 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar positiva trender för koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde under tredje kvartalet 2016/2017. Koncernens framtidssatsningar på nya produktområden och fler geografiska marknader dämpar resultatutvecklingen i närtid, men har potential att bidra till fortsatt expansion på längre sikt. Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och Sectras nyckeltal för de finansiella målen ligger fortsatt över målnivåerna. 

Niomånadersperioden i siffror

 • Orderingången uppgick till 828,1 MSEK (874,2). För rullande tolvmånadersperioden ligger orderingången 14,4 procent över nettoomsättningen för samma period.
 • Nettoomsättningen uppgick till 800,1 MSEK (758,4), vilket motsvarar en ökning med 5,5 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 6,2 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 16,8 procent till 125,6 MSEK (107,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,7 procent (14,2). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 15,0 procent.
 • Poster av engångskaraktär under tredje kvartalet påverkade återföring av villkorad köpeskilling med 12,4 MSEK och av- och nedskrivningar med -12,3 MSEK. Posternas nettoeffekt på rörelseresultatet var 0,04 MSEK.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 174,9 MSEK (123,8).

Kvartal 3 i siffror

 • Orderingången uppgick till 302,9 MSEK (369,0).
 • Nettoomsättningen uppgick till 294,2 MSEK (268,9), vilket motsvarar en ökning med 9,4 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 8,3 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 7,0 procent till 47,1 MSEK (44,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,0 procent (16,4). Valutakursförändringar har bidragit till den positiva resultatutvecklingen, delvis på grund av stora inköp i GBP under kvartalet. Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 11,8 procent.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 104,7 MSEK (65,3).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

Sectra är positionerat inom ett antal nischer med global potential och god underliggande marknadstillväxt.

– USA är en av de marknader där vårt största affärsområde Imaging IT Solutions växer och tar marknadsandelar med medicinska IT-system. Den amerikanska verksamheten har de senaste tre åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på över 20 procent per år. Jag är nyligen hemkommen från USA där vi återigen fick ta emot den prestigefulla utmärkelsen ”Best in KLAS” för högsta kundnöjdhet. Det är fjärde året i rad i USA och det tredje året globalt som vi får dessa utmärkelser för Sectras system för hantering av medicinska bilder. Att vi vinner priset flera år i rad ser jag som ett direkt resultat av att vi har nära samarbeten med våra kunder, en bra företagskultur och fantastiska medarbetare.

– Vår grundsyn är att det är bättre att vara stor i ett mindre antal länder, än liten i många. Vårt mål är att bli den största, eller näst största, leverantören i de länder där vi har dotterbolag. På motsvarande sätt som vi startade verksamhet i Frankrike förra året planerar vi att öppna kontor i ett eller två länder till under det kommande året. 

– Inom affärsområdet Secure Communications har vi vänt röda siffror till vinst. Med nya säkerhetsgodkännanden på plats från NATO och Nederländerna har affärsområdet börjat leverera den senaste generationen av Sectras Tigerprodukter; produkter som skyddar telefonsamtal och datakommunikation från avlyssning. Affärsområdets tillväxtsatsning på det nya produktområdet kritisk infrastruktur dämpar resultatutvecklingen i närtid, men den kommer att kunna bidra till fortsatt expansion på längre sikt. 

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentationen av delårsrapporten den 7 mars

Sectra presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, samt Mats Franzén, CFO. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 7 mars 2017 kl. 10:00

För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på:

 • SE: +46 856642691
 • UK: +44 2030089810
 • US: +1 8557532235

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast. Här kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars, 2017, kl. 08:00 CET.

Annons