Pressmeddelande

Sectras bokslutskommuniké 2016/2017: Hög kvalitet och kundnöjdhet ökar lönsamheten, styrelsen föreslår inlösenprogram

Publicerad

Linköping den 30 maj, 2017 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar positiva trender för koncernens omsättning och rörelseresultat under sitt fjärde kvartal 2016/2017. Resultatutvecklingen följer Sectras traditionella säsongsmönster, med huvuddelen av resultatinhämtning under slutet av räkenskapsåret. Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och Sectras finansiella nyckeltal 2016/2017 överträffar koncernens målnivåer. Mot bakgrund av den goda utvecklingen och bolagets starka finansiella position har styrelsen och vd beslutat att föreslå årsstämman att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Räkenskapsåret i siffror

  • Orderingången uppgick till 1 177,7 MSEK (1 322,0). För räkenskapsåret ligger orderingången 3,2 procent över nettoomsättningen för samma period.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 140,9 MSEK (1 073,6), vilket motsvarar en ökning med 6,3 procent. Justerat för valutakursförändringar var tillväxten oförändrad 6,3 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 21,1 procent till 200,4 MSEK (165,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,6 procent (15,4). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 19,2 procent.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 235,2 MSEK (185,9).

Kvartal 4 i siffror

  • Orderingången uppgick till 349,6 MSEK (447,8).
  • Nettoomsättningen uppgick till 340,8 MSEK (315,1), vilket motsvarar en ökning med 8,2 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 6,6 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 29,0 procent till 74,8 MSEK (58,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,9 procent (18,4). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 27,1 procent.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 60,2 MSEK (62,1).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– När jag ser tillbaka på räkenskapsåret 2016/2017 är jag mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det. Marknadens omdömen om Sectra visar på hög kvalitet i våra leveranser, oavsett var i världen kunderna finns eller med vilka av våra lösningar de arbetar. Den höga kundnöjdheten är ett resultat av vårt målinriktade arbete att förstå kundernas miljö och vår kultur där vår fantastiska personal verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.

– Vinsten ökade trots att vi har belastat resultatet med flera långsiktiga satsningar för framtida tillväxt. I takt med att marknaderna mognar kommer förhoppningsvis flera av dessa aktiviteter att bidra signifikant till tillväxten. På kort sikt är dock Sectras tillväxt mest beroende av försäljningen inom vårt största område Imaging IT Solutions och där nådde orderingången inte riktigt upp till önskade nivåer det senaste året. Bland annat beror detta på utvecklingen i Storbritannien med sjunkande pundkurs och en krympande marknad i lokal valuta, samt att vi i några länder nu har så stor marknadsandel inom huvudområdet medicinska IT-system (PACS) för radiologi att vi där har svårt att växa i samma takt som tidigare. Ser vi emellertid till exempelvis USA, där Sectra än så länge har en relativt liten marknadsandel och därför stor potential, så växer orderingången kraftigt. För att skapa utrymme för ytterligare tillväxt inom Imaging IT Solutions satsar vi dessutom på egen etablering i ett par nya länder, Frankrike och Kanada. Vi räknar dock inte med att se någon större effekt av detta förrän om några år, då vi arbetar i en långsam bransch.

– Mot bakgrund av den senaste tidens globala cyberattacker är vår företagskultur, där kundens behov alltid har högst prioritet, och vår kombination av nischområden en styrka. Både sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Vi är väl positionerade på dessa marknader och vi verkar inom segment där ett starkt varumärke, som Sectras, är en viktig och avgörande faktor. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen under kommande år.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad bokslutskommuniké.

Presentation av bokslutskommunikén

Presentationen kommer att hållas av Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Marie Ekström Trädgård, vd Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB kommer att närvara och besvara efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 30 maj 2017, kl. 12:00

Plats: Operaterrassen, Stockholm

Anmäl deltagande här: www.financialhearings.com/event/6797

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast 

Här kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj, 2017, kl. 08:00 CET.

Annons