Sponsrat Sponsrat

Sectras bokslutskommuniké 2015/2016: Passerar miljardstrecket med uppnådda ekonomiska mål och ökad orderingång under kvartalet

Linköping den 31 maj, 2016 - IT- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B) ökar rörelseresultat och kassaflödet för verksamhetsåret 2015/2016. Nettoomsättningen ökar 11,7 procent och passerade för första gången en miljard kronor. Sectras finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och bolaget uppfyller samtliga finansiella mål. Mot bakgrund av den goda utvecklingen och bolagets starka finansiella position har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Uppdaterad 2016-05-31
Publicerad 2016-05-31

Verksamhetsåret i siffror

  • Sectrakoncernens orderingång uppgick till 1 322,0 MSEK (1 550,4). Orderingången ligger fortsatt över nettoomsättningen.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 073,6 MSEK (961,4), vilket motsvarar en ökning med 11,7 procent. Exklusive poster av engångskaraktär under jämförelseperioden ökade nettoomsättningen med 13,6 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 10,1 procent till 165,5 MSEK (150,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,4 procent (15,6). Exklusive posterna av engångskaraktär under jämförelseperioden ökade rörelseresultatet med 18,2 procent.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 185,9 MSEK (85,0), vilket motsvarar 4,96 SEK/aktie (2,28). Flera av de kunder som har beställt Sectras medicinska IT-system har övergått till driftsfas. När detta sker inleds faktureringen och ökade intäkter från slutkunder har haft en positiv effekt på koncernens omsättning, resultat och kassaflöde.

 Kvartal 4 i siffror

  • Orderingången uppgick till 447,8 MSEK (368,6), vilket motsvarar en ökning med 21,5 procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 315,1 MSEK (268,3), vilket motsvarar en ökning med 17,4 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 36,8 procent till 58,0 MSEK (42,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 procent (15,8). Exklusive post av engångskaraktär under jämförelsekvartalet ökade rörelseresultatet med 19,8 procent.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 62,1 MSEK (52,9).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Det är främst våra koncernfinansierade driftsavtal för medicinska IT-system som bidrar till den positiva utvecklingen av koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Flera kunder med omfattande avtal tog system i drift under senare delen av 2014/2015 och i början av 2015/2016. Detta hade då en positiv effekt på affärsområdet Imaging IT Solutions utveckling. Hanteringen av driftsavtalen sker i vår finansieringsverksamhet som har vuxit med mer än 60 procent och nu är koncernens näst största verksamhet.

– Jag kan med stor tillfredsställelse konstatera att vi uppfyller koncernens samtliga finansiella mål och detta trots att alla områden inte utvecklas enligt våra förväntningar. Vänligen notera att vi har preciserat definitionen av Sectras tillväxtmål då det tidigare har kunnat tolkas på olika sätt. Tillväxtmålet räknat som rörelseresultat per aktie uppfylls dock enligt båda definitionerna.

– Sectra har ett starkt varumärke, inte bara inom medicinskt IT utan också inom det mest avancerade IT-säkerhetssegmentet. Medan vår affär inom Imaging IT Solutions utvecklats väl så har vi under flera år upplevt att affärsområdet Secure Communications inte nått våra förväntningar. Nu gör vi en nysatsning inom området med lansering av analys- och övervakningstjänster för kunder inom energisektorn, det största delsegmentet inom kritisk infrastruktur. Aktörer inom detta område har stora värden att skydda. Utsätts de för dataintrång kan det leda till förlust av människoliv, allvarliga skador, stora ekonomiska förluster eller äventyra hela länders säkerhet. Att hjälpa kunder inom energisektorn att skydda sina kontrollsystem ligger helt i linje med vår vision att bidra till ett friskare och tryggare samhälle. Satsningen är en viktig del i det pågående arbetet med att återskapa tillväxt under lönsamhet inom affärsområdet Secure Communications.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad bokslutskommuniké.

Presentationer av bokslutskommuniké och affärsområdet Secure Communications nya satsning på IT-säkerhet för kritisk infrastruktur

Presentationerna kommer att hållas av Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Simo Pykälistö, vd Secure Communications samt CFO och vice vd Sectra AB. Presentationerna hålls på engelska.

Tid:         31 maj 2016, kl. 12:00-14:00. Presentationen av bokslutskommunikén startar kl 12:00. Efter en kortare paus följer kl 13:00 presentationen av den nya satsningen på IT-säkerhet för kritisk infrastruktur.

Plats:      Operaterrassen, Stockholm

Anmäl deltagande här: www.financialhearings.com

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast

Inspelade presentationer görs efteråt tillgängliga på Sectras hemsida: www.sectra.se/irwebcast

Informationen i denna rapport är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 31 maj 2016 kl 08:00 (CET).

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in