Pressmeddelande

Quartiers Properties företrädesemission tecknad till 234 procent. Full tilldelning sker i övertilldelningsemissionen.

Publicerad

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 3 maj 2017 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Företrädesemissionen blev övertecknad och teckningar inkom motsvarande 214 MSEK. Bolaget får genom transaktionen drygt 400 nya stamaktieägare. Full tilldelning sker i övertilldelningsemissionen som även den beslutades av styrelsen den 3 maj 2017 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. 

Quartiers Properties har genomfört en företrädesemission inför planerad listning på Nasdaq First North. Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen tillförs bolaget 151,4 MSEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 34 738 070 till 44 833 386 fördelat på 40 753 316 stamaktier och 4 080 070 preferensaktier.

Bolaget har ansökt om upptagande till handel av stamaktierna på Nasdaq First North. Preliminär första handelsdag är den 21 juni 2017.

Information om tilldelning för de som tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att ske genom utskick av avräkningsnota. Likviddag för betalning av tecknade aktier är den 8 juni 2017.

Stabiliseringsåtgärder

Mangold kan i samband med Erbjudandet under 30 kalenderdagar från första dag för handel komma att genomföra transaktioner som stabiliserande åtgärder för att stödja aktiekursen eller marknadspriset på stamaktierna och för att balansera ett eventuellt säljtryck (inklusive att eventuellt utnyttja den s k övertilldelningsoption om maximalt 914 297 stamaktier som Bolaget har ställt ut till Mangold), dock högst till kurs 15,00 SEK. Dessa aktiviteter kan komma att bedrivas på Nasdaq First North Stockholm eller någon annan marknad inklusive OTC-marknaden i Sverige eller på annat sätt. Mangold har ingen skyldighet att vidta sådana stabiliseringsåtgärder och sådana stabiliseringsåtgärder kan, om de vidtas, komma att när som helst upphöra utan föregående meddelande.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i transaktionen.

Legala rådgivare

Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen gällande svensk rätt och Advokatfirma Monereo Meyer Marinel-LI Abogados S.L.P. gällande spansk rätt.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Givet att Bolagets stamaktier tas upp för handel på Nasdaq First North kommer Mangold vara Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 16:30.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Quartiers Properties AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Quartiers Properties AB (publ) har skett genom det prospekt som Bolaget tidigare har offentliggjort.

Annons