Pressmeddelande

Private equity-ägda bolag presterar bättre efter börsintroduktioner i jämförelse med övriga bolag

Publicerad

KPMG har genomfört en studie av börsintroduktioner mellan januari 2001 och oktober 2016 och analyserat bolagens utveckling. Av 74 börsintroduktioner som har analyserats var 46 bolag ägda av private equity-fonder innan noteringen, medan 28 hade annat ägande. Resultatet visar att bolag ägda av privata equity-fonder har en stabilare och starkare aktieutveckling efter börsintroduktionen om man jämför medianen av totalavkastningen på ett tidsspann om 1–5 år.

I KPMG:s senaste rapport Study of Swedish IPO Performance (2001–2016) – Does the prior investor matter? beläggs att bolag ägda och finansierade av private equity-aktörer tenderar att prestera bättre efter börsintroduktion om man jämför medianen av totalavkastningen med övriga bolag

”Resultatet av studien visar att private equity-fonder värnar om att skapa långsiktiga värden inför börsnotering av sina innehav” säger Martin Ericsson, Head of Corporate Finance KPMG.

Studien tar avstamp i nästan 16 år av svenska börsintroduktioner och har för avsikt att belysa hur ett företag påverkats av private equity-ägande i den efterföljande handeln. Detta mäts genom att analysera medianen på totalavkastningen i förhållande till Stockholm Benchmark Index (OMXSB). Två jämförelsegrupper har skapats, bolag som ägs av private equity-fonder samt övriga bolag, varefter en relativ bedömning av den totala avkastningen har genomförts.

Av 46 private equity-ägda bolag var de flesta industriföretag, finansbolag eller verkade inom telekommunikation, informationsteknik samt sällanköpsvaror. Övriga bolag utgjordes till största del av liknande företag, dock med färre företag som sålde sällanköpsvaror och fler energibolag. Bland annat visar undersökningen att företag som haft private equity-fonder som ägare utgör en högre andel bolag som presterar bra (5 % överavkastning relativt index) både det första året (74 % av private equity-ägda bolag mot 43 % av övriga bolag), samt efter fem år (78 % av private equity-ägda bolag mot 61% av övriga bolag).

Undersökningens mål är att utröna om bolag med private equity-fonder som ägare har en sämre eller bättre aktieutveckling efter börsintroduktion. Studien visar att medianen av den totala avkastningen på 1–5 års sikt är högre för bolag som har varit ägda av private equity–fonder. Dock bör man beakta att urvalet och tidshorisonten är begränsande och att det precis som för andra ägarformer finns private equity-ägda bolag som presenterarat sämre än övriga bolag som noteras.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Ericsson, Head of Corporate Finance, +46 76 8954342, martin.ericsson@kpmg.se
Maria Bucher, presschef, +46 73-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se            

Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring.
Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 174 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1700 medarbetare på ett 50-tal orter. Läs mer på kpmg.se 

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGkarriar
linkedIn/KPMGSverige

Annons