Pressmeddelande

OrganoClick har beslutat om en riktad nyemission om cirka 40 miljoner kronor för finansiering av förvärv och fortsatt tillväxt

Publicerad

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för OrganoClick har, i enlighet med vad Bolaget indikerat i pressmeddelande den 19 september 2017, beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en nyemission av 5 970 149 nya aktier riktad till vissa utvalda svenska och internationella investerare (”Nyemissionen”). Investerarna har valts ut på grundval av det auktionsförfarande (s.k. accelererad bookbuilding) som genomförts av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB.

Teckningskursen per ny aktie i Nyemissionen uppgår till 6,70 kronor och har fastställts genom bookbuilding-förfarandet. Genom Nyemissionen tillförs OrganoClick cirka 40 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 10 procent jämfört med stängningskursen för OrganoClicks aktie den 19 september 2017.

Anledningen till att Nyemissionen genomförs är att OrganoClick vill möjliggöra finansiering av förvärv då Bolaget för närvarande är i aktiva förvärvsdiskussioner samt att Bolaget vill säkerställa finansiering av sin fortsatta tillväxt.

”Denna lyckade nyemission är en viktig pusselbit för OrganoClicks tillväxtstrategi. Vi kommer med finansiering på plats gå vidare i de förvärvsdiskussioner vi för med kompletterande bolag och fortsatta våra marknadssatsningar på våra fokusområden. Vi vill också välkomna våra nya aktieägare, bland dessa familjen Salén och Li Chao Wang, som vi tror kommer bidra med mycket kunskap och intressanta affärsmöjligheter,” säger Mårten Hellberg, vd på OrganoClick.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i OrganoClick att öka med högst 5 970 149 aktier och röster från 68 495 582 aktier och röster till högst 74 465 731  aktier och röster. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 8,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i OrganoClick efter Nyemissionen. Teckning av och betalning för de nya aktierna ska ske senast den 22 september 2017. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. För att underlätta leverans av aktier i Nyemissionen har OrganoClicks vd, Mårten Hellberg, via sitt bolag M. Hellberg AB lånat ut aktier motsvarande det totala antalet aktier i Nyemissionen till Pareto Securities AB.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att få in fler större aktieägare i bolaget samt att en riktad nyemission innebär betydligt lägre kostnader och en snabbare process. Detta talar sammantaget för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Då intresset för Nyemissionen var stort har även Serendipity Ixora AB (”Serendipity Ixora”) sålt 4 245 889 befintliga aktier för ett pris om 6,70 kronor per aktie (motsvarande emissionskursen). Efter försäljningen innehar Serendipity Ixora 8 357 422 aktier, motsvarande cirka 11,2 procent av det totala antalet aktier efter Nyemissionen. Serendipity Ixora har gentemot Pareto Securities AB ingått ett så kallat lock up-åtagande, innebärande att Serendipity Ixora inte äger rätt att överlåta kvarvarande aktier under en period om 90 dagar.

Bland de nya aktieägarna som tillkommit genom Nyemissionen finns bland annat familjen Salén genom Westindia AB och Li Chao Wang som tecknat aktier via bolaget Sentential Holding Limited. Li Chao Wang är grundare av och ordförande för Vinda International Holdings Limited (”Vinda”), som är verksamt inom cellulosabaserade mjukpapper och hygienartiklar och är noterat på Hong Kong-börsen, med ett börsvärde motsvarande cirka 18 miljarder SEK. SCA är största ägare i Vinda efter att 2013 ha förvärvat en majoritet av aktierna från Li Chao Wang. Li Chao Wang äger cirka 20 procent av aktierna i Vinda.

Pareto Securities AB har agerat sole bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 07:30.

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till ”Sveriges mest lovande start-up bolag”, Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för ”Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Viktig information 

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Annons