Pressmeddelande

Nordax planerar att börja sälja förfallna lånefordringar

Publicerad

Nordax har nått en principöverenskommelse om ett samarbete med kredithanteringsföretaget Lindorff om att löpande sälja förfallna lånefordringar i Sverige, Norge och Finland. Första överlåtelsen förväntas ske under andra kvartalet 2017. Överlåtelserna förväntas ge en marginell men positiv effekt på Nordax resultat för 2017.

Från och med andra kvartalet 2017 kommer upp till hälften av de fordringar som varit förfallna i mer än 90 dagar  att säljas till Lindorff (så kallade forward-flows). Genom att sälja fordringarna påskyndas kassaflödet från fordringarna och Nordax riskexponering reduceras.  

Nordax har historiskt inte sålt förfallna fordringar och den befintliga portföljen av förfallna lånefordringar omfattas inte av samarbetet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, chef Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Nordeuropa som erbjuder in- och utlåning till privatpersoner i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vid årsskiftet hade Nordax knappt 150 000 in- och utlåningskunder. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade  på ett kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är en av våra kärnkompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är cirka 50 år och har en inkomst som är högre eller i nivå  än det nationella genomsnittet. Den 31 december 2016 uppgick utlåningen till 12,8 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 7,1 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Denna information är sådan information som Nordax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars kl.15.30 CET.

Annons