Pressmeddelande

NORDAX GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

Publicerad

JANUARI-SEPTEMBER 2017

Siffror jämfört med januari-september 2016

• Låneportföljens tillväxt var 7 procent, i oförändrade valutor var den 9 procent

• Räntenettomarginalen minskade till 9,1% (9,2%)

• Totala rörelseintäkter ökade till 892 MSEK (882). Justerade totala rörelseintäkter ökade till 901 MSEK (812)

• Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 26,1% (27,7%)

• Rörelseresultatet minskade till 403 MSEK (433). Justerat rörelseresultat ökade med 17 procent till 421 MSEK (360)

• Nettoresultatet minskade till 311 MSEK (336)

• Resultat per aktie var 2,81 SEK (3,03). Justerat resultat per aktie var 2,94 SEK (2,53)

• Kapitaliseringen fortsatte att stärkas och den totala kapitalrelationen ökade till 16,9% (16,0% per 31 december) och kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,9% (14,0%)

TREDJE KVARTALET 2017

Siffror jämfört med tredje kvartalet 2016

• Låneportföljens tillväxt var 7 procent, i oförändrade valutor var den 9 procent

• Räntenettomarginalen minskade till 8,9% (9,1%)

• Totala rörelseintäkter var stabila och uppgick till 311 MSEK (312). Justerade totala rörelseintäkter ökade till 299 MSEK (279)

• Rörelseresultatet minskade till 154 MSEK (168). Justerat rörelseresultat ökade med 5 procent till 145 MSEK (138)

• Nettoresultatet minskade till 119 MSEK (131)

• Resultat per aktie var 1,08 SEK (1,18). Justerat resultat per aktie uppgick till 1,01 SEK (0,97)

VD HAR ORDET 

Ökade tillväxtmöjligheter med vidgat produkterbjudande

Det var med stor glädje jag den 1 september tog över som vd för Nordax. Tempot har sedan dess varit högt med fokus på att tydliggöra den strategiska agendan.

Digitaliseringen av bankmarknaden accelererar och banklandskapet förändras snabbt. Framväxten av fintech-bolag fokuserade på användarvänliga lösningar och effektiva processer kommer att skapa ökat kundvärde och vi kommer att se nya partnerskap formas. I andra änden av spektrumet ser vi hur ökad automatisering och standardisering gör att många kunder inte passar in i de traditionella aktörernas ramar. Trenden att nischaktörer tar marknadsandelar i full-servicebankernas värdekedja kommer att fortsätta. För privatutlåning utan säkerhet är det redan ett faktum, medan andra delar av bankmarknaden står inför samma utveckling.

Nordax kommer även fortsatt att kapitalisera på den utvecklingen. Genom vår centrala plattform och spets- kompetens inom mer komplicerad kreditbedömning avser vi att vidga vårt kunderbjudande på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Ett område vi tittar närmare på är ett segment inom bolånemarknaden där kunder idag nekas möjligheten till investering i ett boende på grund av storbankernas standardiserade processer och kreditbedömningar. Marknaden drivs också av den framväxande så kallade “gig”-ekonomin i det morderna samhället. På arbetsmarknaden ersätts fasta anställningar av projektuppdrag eller eget företagande. Här finns det en roll för Nordax att spela. Vi kan med vår expertis utföra en mer kvalificerad kreditbedömning av individen och möjliggöra att fler kunder kan få ett bolån utan att göra avkall på vår riskprofil.

För fortsatt framgång måste Nordax ständigt utvecklas. Därför har jag lagt mycket tid på att skapa en mer dynamisk och effektiv organisation. Vi har nu stärkt vår kompetens kring kund, marknad, IT och HR i ledningsgruppen. En affärsutvecklingsenhet har skapats för att kartlägga nya möjligheter kopplat till en breddning av produkterbjudandet och den geografiska mixen i Nordeuropa.

Det finns även utrymme till förbättringar i vår befintliga affär genom att stärka servicen och att bli mer effektiva i hur vi når nya kunder. Därför måste vi bli bättre på att hitta vår kundgrupp och interagera med dem i digitala kanaler. Vi utvecklar även våra befintliga samarbeten med förmedlare och utvärderar nya typer av partnerskap. I detta sammanhang blir det också allt viktigare att stärka och kommunicera Nordax varumärke och position på marknaden.

I oktober lanserade vi ”Mina sidor” för lånekunder i Sverige och Norge. Där kan våra kunder få information om sitt engagemang och ges ökade möjligheter till självservice vilket våra kunder efterfrågat. Succesivt kommer vi att addera fler funktioner och använda plattformen till att ge riktade erbjudanden till våra befintliga kunder. Lanseringen av ”Mina Sidor” är en viktig milstolpe i arbetet med att bygga lojalitet och förlänga våra kundrelationer.

Smidiga och enkla processer i ansökningsskedet är centralt i valet av bank. Vi tackar idag nej till många låneansökningar där kreditrisken bedöms vara för hög och vi tappar också potentiella kunder som klarat vår kreditprövning men som av olika anledningar väljer en annan leverantör. Pris är en viktig faktor i valet av leverantör, men en bra process är också betydelsefullt. Här behöver vi bli bättre och jag ser fram emot att i närtid förbättra ansökningsprocessen med digitala lösningar.

Vi arbetar strukturerat med att förbättra och förenkla servicen till våra kunder vilket har gett resultat. Under kvartalet placerade vi oss på plats 3 bland bolag i finansbranschen i den undersökning som företaget Bright löpande ett stort steg framåt från plats 14 för mindre än två år sedan.                                                                                                           

Nordax är idag en mycket välkapitaliserad tillväxtbank med hög avkastning på eget kapital. Vårt justerade rörelseresultat ökade med 17 procent för niomånadersperioden och utlåningstillväxten var 9 procent justerad för valutaeffekter. Vår utveckling är tillfredställande givet att vi medvetet valt att bromsa nyutlåningstakten i Norge, som är vår största marknad, samt givet viss marginalpress i marknaden.                                                           

Vi ökar takten i vårt effektiviseringsarbete för att möjliggöra satsningar till gagn för våra kunder. Vi ska också använda vår kapitalbas än mer effektivt. Under fjärde kvartalet kommer vi att se över kapitalstrategin avseende våra förfallna fordringar och strategin kring hur vi valutasäkrar våra kapitaltäckningsrelationer. Detta kan komma att frigöra kapital och därmed skapa ytterligare utrymme för Nordax att tillvarata möjligheter i marknaden eller återföra delar av kapitalet till aktieägarna.

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Nordax och ser goda möjligheter för oss att generera tillväxt och god avkastning åt våra aktieägare. Det kommer jag inte att göra ensam. Jag vill framföra ett stort tack till alla mina kollegor, det är ni som utvecklar Nordax.                                          

Jacob Lundblad

VD

För mer information kan du kontakta:

Jacob Lundblad, VD, 08 690 18 32, jacob.lundblad@nordax.se

Lennart Erlandson, CFO, 08 690 14 84, lennart.erlandson@nordax.se

Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer, 0705 29 08 00, andreas.frid@nordax.se

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 25 oktober kl. 10.30.

VD Jacob Lundblad och CFO Lennart Erlandson kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer: Sverige: 08 566 426 92

Storbritannien: +44 203 008 98 02

USA: +1 855 831 59 45

Länk till ljudsändning:

https://tv.streamfabriken.com/nordax-q3-2017

Du kan även följa presentationen på:

https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/presentationer/

Annons