Pressmeddelande

NORDAX GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

Publicerad

FÖRSTA KVARTALET 2017

Siffror jämfört med första kvartalet 2016

• Låneportföljens tillväxt var 14 procent, i oförändrade valutor var den 11 procent

 • Räntenettomarginalen var stabil på 9,3% (9,3%)

• Totala rörelseintäkter ökade till 286 MSEK (280). Justerade totala rörelseintäkter ökade till 300 MSEK (261)

• Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 26,5% (28,6%)

• Rörelseresultatet minskade något till 114 MSEK (119). Justerat rörelseresultat ökade med 32% till 131 MSEK (99)

• Nettoresultatet minskade till 88 MSEK (93)

• Resultat per aktie var 0,80 SEK (0,84). Justerat resultat per aktie var 0,93 SEK (0,70)

FÖRSTA KVARTALET 2017

Siffror jämfört med fjärde kvartalet 2016

• Låneportföljens tillväxt var 1 procent, i oförändrade valutor var den 2 procent (7% i annualiserad tillväxttakt)

• Räntenettomarginalen var stabil på 9,3% (9,3%)

• Totala rörelseintäkter minskade något till 286 MSEK (294). Justerade totala rörelseintäkter var stabila på 300 MSEK (301)

• Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 26,5% (27,3%)

• Rörelseresultatet minskade till 114 MSEK (140). Justerat rörelseresultat minskade med 13 procent till 131 MSEK (150)

• Nettoresultatet minskade till 88 MSEK (110)

• Resultat per aktie var 0,80 SEK (0,99). Justerat resultat per aktie uppgick till 0,93 SEK (1,05)

VD-ord

Hållbar tillväxt och ökande effektivitet

“Vårt justerade rörelseresultat ökade med 32 procent och kapitalrelationerna fortsatte att stärkas”

Nordax verksamhet utvecklades positivt under kvartalet med utlåningstillväxt, stabila marginaler, stabil kreditkvalitet och ökad operationell effektivitet. Vårt justerade rörelselsresultat ökade med 32 procent till 131 MSEK (99) jämfört med första kvartalet 2016 och kapitalrelationerna fortsatte att stärkas. Nettoresultatet minskade något på grund av negativa valutaeffekter till följd av den stärkta svenska kronan.                                                                                  

Vår totala utlåning ökade med 14 procent, med den största relativa ökningen i Tyskland där utlåningsportföljen växte med drygt 30 procent. Nyutlåningen utvecklades starkt på samtliga marknader med undantag för Norge där den minskade. I Sverige, Finland och Tyskland ökade nyutlåningen med mellan 15 och 24 procent. Minskningen av nyutlåningen i Norge skedde i huvudsak i låneförmedlarkanalen där kreditkvaliteten i ansökningsflödet har försämrats och där vi också blivit mer restriktiva i kreditgivningen. Fär Nordax är alltid den grundläggande förutsättningen för ökad nyutlåning och hållbar tillväxt god kreditkvalitet och sunda marginaler.                                                                         

En av Nordax prioriteringar är att fortsätta förenkla och förbättra processer för att öka den operationella effektiviteten i vår plattform. Att vi som organisation fortsatt ska bli mer effektiva ska gå hand i hand med att vi förbättrar kundupplevelsen. Vi har under kvartalet lanserat digitala lösningar för våra sparkunder i Sverige och Norge som förenklar för dem att själva hantera sitt sparande.  Lösningar har skapats med en effektiv struktur som möjliggör för oss att under året arbeta vidare med att förenkla och förbättra de digitala processerna för nya och befintliga lånekunder.  Våra operationella kostnader var stabila i jämförelse med motsvarande period föregående år samtidigt som utlåningen ökade vilket förbättrade det justerade K/I-talet till 26,5 procent (28,6 procent).                                                                                              

Under kvartalet nådde vi en överenskommelse med kredithanteringsföretaget Lindorff som ger oss möjlighet att löpande börja sälja delar av förfallna lånefordringar (så kallade forward-flows).  Genom att testa detta mitigerar vi vår risk och kan använda vårt kapital än mer effektivt. Ambitionen är att första överlåtelsen ska ske under tredje kvartalet. Överlåtelserna förväntas ge en marginell positiv effekt på resultatet för 2017.

“Att vi ska mer effektiva ska gå hand i hand med en förbättrad kundupplevelse”

Under året har nya regulatoriska förslag kring privatutlåning presenterats i Norge. Bakgrunden är att marknaden präglats av hög tillväxt och att ett antal nyetablerade aktörer visat en mycket hög tillväxttakt – en utveckling vi inte sett på våra andra marknader. Bland annat införs en ny lagstiftning som möjliggör att ett nationellt skuldregister skapas, något vi har arbetat för då det underlättar korrekta kreditbedömningar och minskar risken för överskuldsättning hos enskilda individer. Vi deltar aktivt i remissarbetet och stödjer de initiativ som fokuserar på att kreditbedömning och marknadsföring ska ske ansvarsfullt.                                                                                        

I mars publicerade vi vår årsredovisning för 2016 som innehöll vår första hållbarhetsredovisning enligt ramverket GRI G4. Där redogör vi för våra fokusområden ansvarsfull kreditgivning, medarbetarnas välmående, god affärsetik samt effektiv resursanvändning. Under kvartalet har vi genomfört vår årliga lönekartläggning som visade att vi har jämställda löner på Nordax och vi har upprättat ett grönt hyresavtal för att minska vår direkta miljöpåverkan från vårt kontor. Läs gärna mer om våra fokusområden i årsredovisningen på www.nordaxgroup.com/sv.                

Genom stort engagemang och bra lagarbete levererar vi löpande bättre och smidigare lösningar för våra kunder. Den digitala utvecklingen kommer fortsatt vara i fokus under året. Jag ser goda tillväxtmöjligheter för vår utlåning inte minst i Finland och Tyskland.

Morten Falch

VD

För mer information kan du kontakta

Morten Falch, VD, 08 690 18 03, morten.falch@nordax.se

Lennart Erlandson, CFO, 08 690 14 84, lennart.erlandson@nordax.se

Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer, 0705 29 08 00, andreas.frid@nordax.se

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 26 april kl.10.30. VD Morten Falch och vice VD Jacob Lundblad kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer:

Sverige: 08 566 426 98

Storbritannien: +44 203 008 98 07

USA: +1 855 831 59 44

Länk till ljudsändning:

https://wonderland.videosync.fi/nordax-q1-report-2017

Du kan även följa presentationen på

https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/presentationer/ 

Mer information: www.nordaxgroup.com

Mer information om Nordax kunderbjudanden finns på respektive lands webbplats:

www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi, och www.nordax.de.

Denna information är sådan information som  Nordax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 07.30 CET.

Annons