Pressmeddelande

NORDAX GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

Publicerad

JANUARI-JUNI 2017
Siffror jämfört med januari-juni 2016

• Låneportföljens tillväxt var 11 procent, i oförändrade valutor var den 10 procent

• Räntenettomarginalen minskade marginellt till 9,2% (9,3%)

• Totala rörelseintäkter ökade något till 581 MSEK (570).Justerade totala rörelseintäkter ökade till 602 MSEK (533)

• Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 26,1% (28,2%)

• Rörelseresultatet minskade till 249 MSEK (265). Justerat rörelseresultat ökade med 24 procent till 276 MSEK (222)

• Nettoresultatet minskade till 192 MSEK (205)

• Resultat per aktie var 1,73 SEK (1,85). Justerat resultat per aktie var 1,92 SEK (1,56)

ANDRA KVARTALET 2017
Siffror jämfört med andra kvartalet 2016

• Låneportföljens tillväxt var 11 procent, i oförändrade valutor var den 10 procent

• Räntenettomarginalen minskade något till 9,1% (9,2%)

• Totala rörelseintäkter ökade något till 295 MSEK (290). Justerade totala rörelseintäkter ökade till 302 MSEK (272)

• Rörelseresultatet minskade till 135 MSEK (146). Justerat rörelseresultat ökade med 18 procent till 145 MSEK (123)

• Nettoresultatet minskade till 104 MSEK (112)

• Resultat per aktie var 0,93 SEK (1,01). Justerat resultat per aktie uppgick till 1,00 SEK (0,86)

VD har ordet

Stark underliggande resultutveckling och ökad nyutlåning 

Nordax verksamhet utvecklades starkt under första halvåret med god utlåningstillväxt, stabila marginaler, stabil kreditkvalitet och ökad operationell effektivitet. Vårt justerade rörelseresultat ökade med 24 procent till 276 MSEK jämfört med första halvåret 2016. Den goda lönsamheten har genererat en positiv kapitaltillväxt och som ytterligare vidgar marginalen till våra kapitalmål. Nettoresultatet i svenska kronor minskade något på grund av negativa valutaeffekter till följd av att den svenska kronan stärkts mot den norska kronan.

Efterfrågan på större personlån är fortsatt god på våra marknader. God ekonomisk utveckling, stark privat konsumtion och en kulturell förskjutning mot ökad vilja att i större utsträckning betala under konsumtionsperioden, driver efterfrågan på personlån. Vår totala utlåning ökade med 10 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Den största relativa tillväxten var i Tyskland där utlåningsportföljen växte med 28 procent i lokal valuta följt av Finland där tillväxten var 19 procent i lokal  valuta.

Under andra kvartalet nådde nyutlåningen den hittills högsta nivån. Den mest positiva utvecklingen var i Finland där nyutlåningen ökade med 43 procent  i lokal valuta jämfört med första kvartalet. Finland  är en attraktiv marknad med ökad kreditefterfrågan, goda marginaler och stark kreditkvalitet. Under andra kvartalet anslöt vi oss till det finska skuldregistret vilket förbättrade vår kreditbedömningsförmåga ytterligare. Det tillsammans med smidigare processer för nya finska kunder bidrog till den starka nyutlån- ingsutvecklingen. I Sverige är efterfrågan från våra kunder fortsatt god och tillväxten stabil. Även i Tyskland utvecklas vår affärsmodell positivt och under första halvåret har effektiviteten i marknadsföringen förbättrats vilket ger ökad nyutlåning till en lägre kostnad. Nyutlåningen i Norge stabiliserades på en nivå motsvarande den i första kvartalet. Vi upplever att den mediala debatten i Norge det senaste halvåret har bidragit till att mer kreditvärdiga kunder  dragit sig tillbaka från marknaden. När nu ett skuldregister införs och riktlinjer kring marknadsföring och kreditgivning klargjorts, ser vi mer positivt på den framtida utvecklingen i Norge.

Vår  diversifierade  nordeuropeiska marknadsstrategi är en styrka och vi har historiskt visat att när en marknad har lägre tillväxt så har det kompenserats av högre tillväxt i någon av våra andra marknader. Det visar sig åter i kvartalet där vi ökar vår utlåning med 10 procent i årstakt trots att vi har dragit ner utlåningen i Norge.

En av Nordax prioriteringar är att förenkla processer för att förbättra kundupplevelsen och öka effektiviteten i vår plattform. För att åstadkomma det har vi löpande investerat i en starkare IT-organisation och en modernare kundserviceorganisation som tillsammans ökat den digitala utvecklingstakten. Under andra halvåret kommer vi att lansera nya digitala lösningar för att smidigare ta emot nya kunder och förbättra tjänsterna för våra befintliga kunder. Våra underliggande operationella kostnader har varit stabila, samtidigt som utlåningen ökat vilket förbättrat det justerade K/I-talet till 26,1 procent (28,2 procent). Strävan mot att över tid bli än mer effektiv är central för att skapa utrymme för att fortsätta investera i bättre lösningar för våra kunder.

Nordax är en fokuserad, välkapitaliserad och lönsam nischbank med god tillväxt i såväl utlåning som underliggande resultat. Sedan börsnoteringen i juni 2015 har vårt underliggande resultat ökat med 53% till 276 MSEK (180 MSEK H1 2015). Tillsammans med en diversifierad finansiering och en central plattform  som blir allt mer effektiv ger det oss en väldigt god position för att fortsätta växa vår affär ansvarsfullt. Jag är stolt över det starka drivet hos våra medarbetare, som har ett ökat fokus på att utveckla smarta digitala lösningar för våra kunder. Det gör att vi framöver kommer att skapa mervärden för våra kunder och övriga intressenter.

Morten Falch VD

För mer information kan du kontakta

Morten Falch, VD, 08 690 18 03, morten.falch@nordax.se

Lennart Erlandson, CFO, 08 690 14 84, lennart.erlandson@nordax.se

Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer, 0705 29 08 00, andreas.frid@nordax.se

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 14 juli kl.10.30. VD Morten Falch och CFO Lennart Erlandson kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer:

Sverige: 08 566 425 08

Storbritannien: +44 203 008 98 03

USA: +1 855 753 22 36

Länk till ljudsändning:

https://tv.streamfabriken.com/nordax-q2-2017

Du kan även följa presentationen på

https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/presentationer/ 

Mer information: www.nordaxgroup.com

Mer information om Nordax kunderbjudanden finns på respektive lands webbplats:

www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi, och www.nordax.de.

Denna information är sådan information som  Nordax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 07.30 CET.

Annons