Sponsrat Sponsrat

Nordax Group delårsrapport januari-juni 2016

Publicerad 2016-07-15

JANUARI-JUNI 2016

Siffror jämfört med januari-juni 2015

Låneportföljen ökade med 14,8% i oförändrade valutor

• Räntenettomarginalen ökade till 9,3% (8,5%)

• Totala rörelseintäkter uppgick till 570 MSEK (434). Justerade totala rörelseintäkter uppgick till 533 MSEK (446)

• Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) minskade till 28,2% (28,9%)

• Rörelseresultatet uppgick till 265 MSEK (87). Justerat rörelseresultat ökade med 23% till 222 MSEK (180)

• Nettoresultatet ökade till 205 MSEK (68)

• Resultat per aktie var 1,85 SEK (0,61). Justerat resultat per aktie var 1,56 SEK (1,26)

ANDRA KVARTALET 2016

Siffror jämfört med andra kvartalet 2015

Låneportföljen ökade med 14,8% i oförändrade valutor

• Räntenettomarginalen ökade till 9,2% (8,6%)

• Totala rörelseintäkter uppgick till 290 MSEK (216). Justerade totala rörelseintäkter uppgick till 272 MSEK (227)

• Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) minskade till 28,2% (28,9%)

• Rörelseresultatet ökade till 146 MSEK (13). Justerat rörelseresultat uppgick till 123 MSEK (100)

• Nettoresultatet ökade till 112 MSEK (10)

• Resultat per aktie var 1,01 SEK (0,08). Justerat resultat per aktie uppgick till 0,86 SEK (0,70) 

VD-ord

Vårt nettoresultat ökade till 205 MSEK och vår solida avkastning skapar förutsättning för en fortsatt hög tillväxt och utdelning till våra aktieägare 

Andra kvartalet var ytterligare ett kvartal i rätt riktning för oss att bli en av norra Europas ledande nischbanker för stora personlån och inlåning.

Under första halvåret ökade vårt justerade rörelseresultat med 23 procent till 222 mkr och vår låneportfölj växte med 15 procent i oförändrade valutor i jämförelse med första halvåret 2015. Vårt nettoresultat ökade till 205 MSEK (68) och vår solida avkastning stärkte vår kapitalposition vilket skapar förutsättning för en fortsatt hög tillväxt och utdelning till våra aktieägare.

Tillväxten fortsatte på samtliga våra marknader i Nordeuropa där vi genom våra många och effektiva marknadsföringskanaler når finansiellt starka kunder som vill brygga glappet mellan inkomster och utgifter med ett lån när livet har som mest att erbjuda. Relativt sett växte portföljen mest i Tyskland och Norge. Totalt ökade nyutlåningen med 23 procent jämfört med första halvåret 2015.

Tyskland är vår nyaste och snabbast växande marknad. Precis som när vi etablerat oss på andra marknader vill vi inledningsvis lära känna och utvärdera marknaden. Sedan portföljen började växa i slutet av 2013 har vi växt stabilt och kontrollerat och vår totala utlåning uppgår nu till 672 MSEK. Kvartalet fortsatte att visa den goda potentialen vi ser i Tyskland; med bra marginaler, en effektiv marknadsföringsmodell samt en sund kreditvärderingsprocess. Vi utvärderar fortfarande processen för återvinningar och vår bedömning är att vi under året kommer att kunna justera reserveringsnivåerna i positiv riktning.

Efterfrågan på personlån är fortsatt hög i Nordeuropa och att växa snabbare vore enkelt men vi värnar om vår kreditkvalitet. Vår kreditförlustnivå var fortsatt stabil på 1,5% för första halvåret. I Norge fortsatte kreditförlusterna att utvecklas positivt och kredit-förlustnivån var 1,3% under andra kvartalet. Vår långa erfarenhet av branschen har lärt oss att grundlig kreditbedömning ger stark kreditkvalitet. Tillsammans med god kapitalisering och likviditet, en diversiferad finansiering och bra marginaler är kreditbedömningen kanske den viktigaste parametern för att bygga en hållbar affärsmodell över tid.

En hållbar affärsmodell med ansvarsfull utlåning är grundläggande för oss. Vårt strategiska projekt kring hållbarhetsfrågor som initierades under 2015, fortgår genom en så kallad intressentdialog med våra medarbetare, kunder, ägare och andra intressenter för att få deras syn på fokusområden och förväntningar på vårt hållbarhetsarbete framöver. Resultatet av vårt arbete kommer vi att presentera i årsredovisningen för 2016.

Under kvartalet infördes amorteringskravet för bolån i Sverige. Samtliga våra personlån är amorterande och i genomsnitt amorterar våra kunder cirka 24 procent per år. Hur amorteringskravet kommer att påverka efterfrågan på personlån i Sverige är ännu för tidigt att säga men kan vara en potential för ökad efterfrågan i Sverige.

Mot slutet av kvartalet ledde det brittiska folkomröstningsresultatet om ett utträde ur EU till ökad makroekonomisk osäkerhet och en förväntan om en förlängd period med låga räntor. Vi hade i god tid inför omröstningen gjort en genomgripande analys på vår verksamhet och det eventuella brittiska utträdet får inga direkta effekter på vår verksamhet. Vi har inte heller observerat något förändrat beteende hos våra kunder till följd av detta; efterfrågan på personlån är fortsatt stark och kreditkvaliteten god men vi följer fortsatt utvecklingen noga.

I Nordax pågår ett intensivt arbete för att förbättra kundupplevelsen och kundbemötandet ytterligare. Som ett led i detta inrättade vi under kvartalet en ny landsorganisation för våra kundtjänstenheter på vårt kontor i Stockholm. Den nya organisationen skapar utrymme för ett bättre bemötande av våra kunder och ger samtidigt bredare och mer utveck­lande arbetsuppgifter för våra anställda. Ett annat led i arbetet är att digitalisera och automatisera processer vilket förenklar för våra kunder och ökar vår effektivitet. Effektiviseringsarbetet möjliggör stabila kostnader som tillsammans med en växande portfölj kommer att leda till att det justerade K/I-talet (exklusive marknadsföringskostnader) fortsätter att förbättras. Vi har kommit en bit på väg men fortfarande finns mycket att göra.

Jag är väldigt nöjd med vad våra medarbetare har åstadkommit under det här halvåret. Hårt arbete i kombination med kundfokus är det som möjliggör den fina tillväxten och vårt starka finansiella resultat. Jag ser många spännande möjligheter framöver.

Glad sommar!

Morten Falch

VD

För mer information kan du kontakta

Morten Falch, VD, 08 690 15 07, morten.falch@nordax.se

Camilla Wirth, CFO, 08 690 15 07, camilla.wirth@nordax.se

Johanna Clason, treasurer och relationer med obligationsinvesterare, 08 690 15 07, johanna.clason@nordax.se

Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer, 0705 29 08 00, andreas.frid@nordax.se

Telefonkonferens

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 15 juli kl. 08.15. VD Morten Falch och CFO Camilla Wirth kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer:

Sverige: 08 566 426 65

Storbritannien: +44 203 008 98 13

USA: +1 855 753 22 36

Länk till ljudsändning:

https://wonderland.videosync.fi/2016-07-15-nordax-q2report

Du kan även följa presentationen på

https://www.nordaxgroup.com/en/investors/financial-reports/presentations/

Mer information: www.nordaxgroup.com

Mer information om Nordax kunderbjudanden finns på respektive lands webbplats:

www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi, och www.nordax.de.

Denna information är sådan information som Nordax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan­stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 07.30 CET.

Platsannonser

Logga in