Pressmeddelande

NORDAX GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2016

Publicerad

JANUARI-DECEMBER 2016

Siffror jämfört med januari-december 2015

• Låneportföljens tillväxt var 18 procent (8), i oförändrade valutor var den 12 procent (13)

• Räntenettomarginalen ökade till 9,3% (8,9%)

• Totala rörelseintäkter ökade till 1 176 MSEK (888). Justerade totala rörelseintäkter ökade till 1 113 MSEK (943)

• Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 27,3% (28,5%)

• Rörelseresultatet förbättrades till 573 MSEK (250). Justerat rörelseresultat ökade med 30% till 510 MSEK (392)

• Nettoresultatet ökade till 446 MSEK (195)

• Resultat per aktie var 4,02 SEK (1,76). Justerat resultat per aktie var 3,58 SEK (2,76)

• Föreslagen utdelning på 1,60 SEK per aktie (0,50)

FJÄRDE KVARTALET 2016

Siffror jämfört med fjärde kvartalet 2015

• Låneportföljens tillväxt var 18 procent (8), i oförändrade valutor var den 12 procent (13)

• Räntenettomarginalen minskade till 9,3% (9,4%)

• Totala rörelseintäkter ökade till 294 MSEK (228). Justerade totala rörelseintäkter förbättrades till 301 MSEK (254)

• Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 27,3% (28,5%)

• Rörelseresultatet förbättrades till 140 MSEK (80). Justerat rörelseresultat ökade med 38 procent till 150 MSEK (109)

• Nettoresultatet ökade till 110 MSEK (63)

• Resultat per aktie var 0,99 SEK (0,57). Justerat resultat per aktie uppgick till 1,05 SEK (0,76)

VD-ord

Fler kunder och effektivare organisation förbättrade lönsamheten

“Nettoresultat ökade till 446 MSEK (195) och styrelsen föreslår en utdelning på 1,60 SEK per aktie (0,50)”

2016 var på många sätt ett utmanande år för den globala ekonomin präglat av geopolitisk osäkerhet, relativt låg tillväxt och låga eller negativa räntor.

För Nordax var 2016 ett mycket framgångsrikt år och vi har etablerat oss som en börsnoterad bank med en stark tillväxt. Under året ökade antalet kunder och vi vässade vårt produkterbjudande. Kundvänligare processer, fler möjligheter att kommunicera med oss och kortare svarstider ökade vår konkurrenskraft och kundnöjdheten. Det är ett resultat av ett fantastiskt lagarbete som alla våra medarbetare ska känna stolthet över.

Vår verksamhet har utvecklats positivt på samtliga marknader med stadig utlåningstillväxt, stabila marginaler och stabil kreditkvalitet. Tillsammans med ökad operationell effektivitet förbättrade det resultatet.

Vårt justerade rörelseresultat ökade under 2016 med 30 procent till 510 MSEK och vår låneportfölj växte med 12 procent i oförändrade valutor. Vårt nettoresultat ökade till 446 MSEK (195) och vår avkastning på det växande egna kapitalet var 23 procent.

Nyutlåningen var under året rekordhög och i våra två största marknader, Norge och Sverige, växte utlåningsportföljerna i lokal valuta med 15 respektive 10 procent. I fjärde kvartalet, däremot, var tillväxten högre i Sverige och lägre i Norge. Den finska låneportföljen växte under 2016 med 10 procent i lokal valuta och var den marknad som hade högst marginaler och lägst kreditförlustnivåer.

Tyskland är vår yngsta marknad med stor framtida potential. Under året var tillväxten i låneportföljen drygt 30 procent och marginalerna utvecklades positivt. Vårt fokus på den tyska marknaden kommer att öka under 2017 med resursförstärkningar och genom att bredda våra marknadsföringskanaler som komplement till direktreklam.

I Nordax affärsmodell är ansvarsfull utlåning och kreditrisk alltid i fokus och under året var kreditförlustnivån stabil på 1,4 procent. Vår starka kundbas borgar för god kreditkvalitet – vår snittkund är idag runt 50 år och har en inkomst i nivå med eller över snittet för landet.

Våra operativa kostnader har under året varit relativt stabila, tack vare fokus på att effektivisera processer och en skalbar plattform. Det justerade K/I talet (som exkluderar marknadsföringskostnader) minskade till 27,3 procent (28,5) och vår ambition är fortsatt att bli än mer effektiva.

“Vår konkurrenskraft och kundnöjdhet har ökat under året, vilket alla medarbetare ska känna stolthet över”

Vår kapitalisering är fortsatt solid och förbättrades under året. Det ger oss flexibilitet och en buffert för att finansiera fortsatt tillväxt och hantera eventuella förändrade regelverkskrav. I enlighet med vår utdelningspolicy föreslår Nordax styrelse till årsstämman en utdelning på 1,60 SEK (0,50) per aktie för 2016.

Vi anslöt under fjärde kvartalet till FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Under året har vi arbetat med att identifiera våra viktigaste hållbarhetsfrågor i diskussion med våra olika intressentgrupper. 2017 kommer vi i vårt hållbarhetsarbete fokusera på fyra huvudområden – ansvarsfull kreditgivning, medarbetarnas välmående, affärsetik och ansvarsfullt företagande samt effektiv resursanvändning.

Under slutet av året började marknadsräntorna för första gången på länge stiga något vilket är positivt för tillväxtdynamiken i samhället. Vår affärsmodell och efterfrågan har historiskt varit stark även i ett högre ränteläge och räntekänsligheten för våra kunder är låg. En höjning av låneräntan med 1 procentenhet betyder i genomsnitt cirka 90 kronor mer i månaden att betala. All vår utlåning sker till rörlig ränta vilket betyder att vi löpande justerar utlåningsräntorna när finansieringskostnader och marknadsräntor ändras vilket ger stabila marginaler.

Utsikterna för Nordax är goda och möjligheterna många. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare fortsätta utveckla bolaget. Under 2017 kommer vi fokusera på ökat kundvärde genom att fortsätta digitalisera kundprocesser och förbättra kundupplevelsen. Det kommer skapa värde för såväl våra kunder som aktieägare.

Morten Falch

VD

För mer information kan du kontakta

Morten Falch, VD, 08 690 18 03, morten.falch@nordax.se

Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer, 0705 29 08 00, andreas.frid@nordax.se

Telefonkonferens

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 8 februari kl.08.15. VD Morten Falch och CFO Camilla Wirth kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer:

Sverige: 08 566 426 98

Storbritannien: +44 203 008 98 07

USA: +1 855 831 59 44

Länk till ljudsändning:

https://wonderland.videosync.fi/nordax-q4-report-2016

Du kan även följa presentationen på

https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/presentationer/ 

Mer information: www.nordaxgroup.com

Mer information om Nordax kunderbjudanden finns på respektive lands webbplats:

www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi, och www.nordax.de.

Denna information är sådan information som  Nordax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 07.30 CET.

Annons