Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Nordax 2017

Publicerad

Idag hölls årsstämma 2017 i Nordax Group AB (publ) i Stockholm under Arne Bernroths ordförandeskap. Nedan följer en sammanfattning av beslut fattade under dagens årsstämma.

Resultaträkning, balansräkning samt utdelning

På stämman fastställdes resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman fastställde utdelningen till 1,60 kronor per aktie, totalt cirka 177 miljoner kronor. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 2 maj 2017 och utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 5 maj 2017.

Fastställande av arvoden

Styrelsearvode och ersättning för kommittéarbete fastställdes till totalt 4 080 000 kronor i enlighet med valberedningens förslag att fördelas enligt följande:

  • 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande (1 100 000)
  • 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (400 000)
  • 120 000 kronor vardera till ordförandena i revisionskommittén och riskkommittén (50 000)
  • 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionskommittén liksom de övriga två ledamöterna i riskkommittén (50 000)
  • 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningskommittén (50 000)

Ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter som erhåller lön från bolaget. Ingen ersättning utgår till styrelsens ordförande för kommittéarbete. Styrelsens ordförande är ordförande i ersättningskommittén.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och ordförande

Susanne Hannestad valdes till ny ledamot i styrelsen och Christian Beck, Arne Bernroth, Katarina Bonde, Morten Falch, Andrew Rich, Jenny Rosberg och Synnöve Trygg omvaldes som styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Arne Bernroth.

Val av revisor

Deloitte AB valdes i enlighet med valberedningens förslag till bolagets nya revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Malin Lüning kommer att vara huvudansvarig revisor.

Övriga beslut fattade av årsstämman

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2016 års förvaltning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Riktlinjerna är baserade på svenska och internationella föreskrifter och riktlinjer avseende ersättningar.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till långfristigt kontant- och aktiebaserat incitamentsprogram för kontant- och aktiebaserade rörliga ersättningar till verkställande direktören och ledande befattningshavare i koncernen för 2017 (Management Incentive Plan för 2017) som vid tillfället för årsstämman omfattar 17 personer.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier för att möjliggöra för bolaget att uppfylla skyldigheter till följd av tilldelningar av aktier till anställda inom ramen för koncernens långfristiga incitamentsprogram och i syfte att skapa en vid varje tidpunkt ändamålsenlig kapitalstruktur och samtidigt möjliggöra genomförandet av förvärv.

Årstämman godkände styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen gällande deltagande i och anmälan till bolagsstämma.

Beslutsförslagen i sin helhet kan läsas på www.nordaxgroup.com/sv.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs kommittéledamöterna i styrelsen enligt följande:

Ersättningskommittén: Arne Bernroth (ordförande), Christian Beck och Synnöve Trygg

Revisionskommittén: Jenny Rosberg (ordförande), Andrew Rich och Synnöve Trygg

Riskkommittén: Katarina Bonde (ordförande), Susanne Hannestad och Jenny Rosberg

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, chef Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till cirka 150 000 kunder i Sverige, Norge, Finland  och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Nordax grundades av sex entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är cirka 50 år och har en inkomst som är i linje med eller högre än det nationella genomsnitten. Den 31 mars 2017 uppgick utlåningen till 12,9 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 7,8 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Annons