Pressmeddelande

Idag inleds teckningstiden i Enersize Oyj:s nyemission

Publicerad

Idag, den 27 april 2017, inleds teckningstiden i Enersize Oyj:s (”Enersize”) nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Teckningstiden löper till och med den 11 maj 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Enersize cirka 27,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en expansion av verksamheten för att möjliggöra en marknadsacceleration för Enersize  samt nyrekrytering inför en global marknadslansering av helautomatiserat analysverktyg. Enersize har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 11,9 MSEK, motsvarande cirka 43 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.enersize.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Enersize – Egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys av industriella tryckluftssystem

Enersize är ett finskt bolag som har en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys av industriella tryckluftssystem som möjliggör cirka 20-30 procent energibesparing. Cirka 90 procent av tillverkningsindustrin använder idag tryckluft och tryckluften utgör cirka 4,5 procent av världens totala elkonsumtion. Bland befintliga kunder finns idag en av världens största plattskärmstillverkare, kända biltillverkare och stora stålverk. Bolaget har en pipeline som skulle kunna generera besparingar om över 55 MEUR för kundbolagen under projektfasen om 3-4 år. Enersize delar på intäkterna från besparingarna och erhåller cirka 40-60 procent av beloppet från energibesparingen.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattar högst 4 050 000 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 27,9 MSEK. Teckningskursen är
6,90 SEK per aktie. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 2 500 000 aktier, motsvarande cirka 17,3 MSEK. Teckningstiden är den 27 april – 11 maj 2017. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en marknadsacceleration samt nyrekrytering inför en global marknadslansering av ett helautomatiserat analysverktyg, vilket bolaget för närvarande utvecklar. Vidare avser Enersize att genomföra nyemissionen för att finansiera ett stort antal nya kundavtal. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2019. Efter genomförd nyemission har Enersize beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm First North. Under förutsättning att Enersize godkänns för notering, Nasdaq Stockholm First Norths spridningskrav uppfylls samt lägsta gränsen för nyemissionens genomförande uppnås, beräknas första handelsdag att bli i mitten av juni 2017.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer Enersize att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

Datum och tid
Arrangemang
Plats
Anmälan

4 maj 2017
Kl. 11.30 – 13.00
Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
Anmälan sker till event@sedermera.se

9 maj 2017
Kl. 07.30 – 18.00
Sedermeradagen Malmö
Malmö Live, Malmö
Anmälan sker till event@sedermera.se

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), anmälningssedel och teaser finns tillgängliga på bolagets (www.enersize.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är även utsedd till Enersizes Certified Adviser vid planerad notering på Nasdaq Stockholm First North.

Finsk juridisk rådgivare:

Smartius Oy har agerat juridisk rådgivare gällande finsk lagstiftning.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

Annons