Pressmeddelande

Hamilton legal rådgivare till Cinnober i samband med dess riktade nyemission av aktier om 180 MSEK

Publicerad

Hamilton är legal rådgivare till Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ) (”Cinnober” eller ”Bolaget”), listat på Nasdaq First North, i samband med dess riktade nyemission av aktier om 180 MSEK till ett begränsat antal institutionella investerare på grundval av en accelererad bookbuilding-process utförd av Bolagets finansiella rådgivare. Nyemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 13 mars 2017.

Cinnober avser att expandera och inom en 24-månadersperiod dela ut det helägda dotterbolag som är verksamt med realtidsclearing för banker (”Dotterbolaget”). Kapitaltillskottet från nyemissionen avses användas till finansiering av Dotterbolaget.

SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB är finansiell rådgivare till Cinnober i samband med emissionen.

Hamiltons team består av Thomas Nygren, Emil Hedberg och Carl Magnusson.

Annons