Pressmeddelande

Foyen har framgångsrikt biträtt Mälardalens högskola i upphandlingstvist

Publicerad

Foyen_6.jpg

Mälardalens högskola kan äntligen gå vidare med uppförandet av nytt Campus i Eskilstuna sedan förvaltningsdomstolarna konstaterat att Mälardalens högskola agerat korrekt vid upphandlingen av hyresvärd för de nya högskolebyggnaderna. Förvaltningsrätten i Uppsala meddelade dom den 24 augusti 2016 där Skanskas ansökan om överprövning avslogs. Skanska överklagade denna dom varefter Kammarrätten i Stockholm beslutade den 15 december att inte meddela Skanska prövningstillstånd. Mälardalens högskola företräddes av advokaterna Per-Ola Bergqvist och Christoffer Löfquist från Foyen Advokatfirma.

Mälardalens högskola bedriver idag sin verksamhet i Eskilstuna inom tre kvarter och i fem fastigheter. Alla är centralt belägna i Eskilstuna. Spridningen skapar en splittring av verksamheten och en svårighet för Mälardalens högskola att synas och marknadsföra sig i stadsrummet. Lokalerna är till övervägande del före detta industrilokaler som byggts om för Mälardalens högskolas räkning. Befintliga lokaler har svårt att möta framtidens förändrade undervisningsmetoder, krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. Verksamheten behöver bedrivas i en gemensam byggnad för att högskolan ska kunna effektivisera sitt lokalutnyttjande.

Mot bakgrund av ovanstående har Mälardalens högskola behov av en ny- och ombyggnation av en högskolebyggnad omfattande cirka 20 000 m2 lokalarea. Byggnaden ska uppföras på fastigheterna Eskilstuna Verkmästaren 6 och 7. Ny- och ombyggnationen avser utrymmen och lokaler för undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser, café, förråd och godsmottagning – helt enkelt ett nytt s.k. campus.

Mälardalens högskola är enligt gällande lagstiftning, se förordning om förvaltning av statliga fastigheter (1993:527), förhindrad att äga sina lokaler varvid man måste hyra dessa. Mälardalens högskola har, mot bakgrund av att hyresundantaget i 1 kap 6 § LOU inte varit tillämpligt, haft att genomföra en offentlig upphandling av hyresvärd/hyreskontrakt för den nya högskolebyggnaden, detta enligt förfarandereglerna i LOU. Serneke tilldelades kontrakt i upphandlingen varvid Serneke kommer att förvärva tomträtten till fastigheterna av Eskilstuna kommun. Serneke tar även över den sedan tidigare av Högskolan utförda projekteringen och ska härefter genomföra nödvändiga entreprenader fram till färdigställt objekt varvid Högskolan flyttar in. Ett genomförandeavtal reglerar avtalsförhållandet mellan Högskolan och Serneke från tilldelning/avtalstecknandet fram till dess att Mälardalens högskola kan flytta in i de nya lokalerna. Detaljprojekteringen kommer att utföras av Serneke.

Foyen advokatfirma har med ansvarig delägare Per-Ola Bergqvist och advokat Christoffer Löfquist biträtt Mälardalens högskola under hela processen från framtagandet av upphandlingsdokument till de avtal som nu har undertecknats av Serneke.

För mer information kontakta:
Per-Ola Bergqvist, advokat och delägare på Foyen
0733-22 84 34, per-ola.bergqvist@foyen.se

Om Foyen
Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Annons