Pressmeddelande

Fortsatt stark efterfrågan

Publicerad

Beijer Alma fortsätter att utvecklas väl. Efterfrågan är god på de flesta geografiska marknaderna. 

Försäljningen till såväl konjunkturberoende branscher som verkstadsindustrin och till branscher som inte följer industrikonjunkturen, exempelvis telekomindustrin och eftermarknaden för fordon, ligger fortsatt på höga nivåer. De bolag som förvärvats sedan årsskiftet utvecklas positivt. Sammantaget är det andra kvartalet det bästa hittills för Beijer Alma avseende såväl fakturering som resultat.

Under andra kvartalet steg faktureringen med 18 procent till 1 064 Mkr (898). Av ökningen var 14 procent organisk och 4 procent via företagsförvärv. Orderingången var 1 043 Mkr (899), en ökning med 16 procent. Valutakurseffekterna på fakturering och resultat var försumbara.

Den starka volymutvecklingen har lyft resultatet till rekordnivåer trots att prispress råder framför allt inom Habias telekomaffär. Resultatet före skatt under andra kvartalet nådde 147 Mkr (117). Vinsten per aktie var 3,66 kr (2,95). Kassaflödet efter investeringar var 61 Mkr (93) under kvartalet.

Under första halvåret steg faktureringen med 18 procent till 2 123 Mkr (1 800). Den organiska tillväxten stod för 14 procent och företagsförvärv för 4 procent av ökningen. Orderingången ökade med 16 procent. Resultatet före skatt, som belastats med engångskostnader på 16 Mkr, var 285 Mkr (224). Vinsten per aktie uppgick till 7,09 (5,65).

Annons