Pressmeddelande

Företagspresentation i Stockholm

Publicerad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER OTILLÅTEN ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Med anledning av pågående företrädesemission inbjuder Seamless Distribution AB (publ) (”Bolaget”) till företagspresentation torsdagen den 7 december klockan 10.30 i Bolagets lokaler på Sankt Eriksgatan 121 i Stockholm.

Teckningsperioden för den pågående företrädesemissionen pågår och avslutas den 14 december 2017.

Handel med teckningsrätter pågår till och med den 12 december 2017.  

För ytterligare information om bolaget och dess företrädesemission, besök Bolagets hemsida https://seamless.se/ samt https://seamless.se/investors/rights-issues-2017/ 

För ytterligare information kontakta:
Martin Schedin, Finanschef, martin.schedin@seamless.se, +46 8 564 878 00
 

Viktig information
Informationen i denna inbjudan utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Seamless. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Seamless kommer endast att ske genom det prospekt som Seamless har offentliggjort den 28 november 2017. 

Informationen i denna inbjudan får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Seamless har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som tillhandahålls under varumärkena SEQR© och MeaWallet™) och distribution av e-produkter.
www.seamless.se

Annons