Pressmeddelande

Fabege uppvisar positiv utveckling av samtliga nyckeltal

Publicerad

Fabeges långsiktiga substansvärde  (EPRA NAV) uppgick till 190 kr/aktie, en ökning med 32 procent jämfört med samma period ifjol. Nettouthyrningen under perioden januari-september uppgick till 190 Mkr, ett av Fabeges bästa år någonsin. Omförhandlingarna under perioden gav en genomsnittlig ökning av hyresvärdet med 27 procent, ett kvitto på den starka på hyresmarknaden i Stockholm under den senaste tiden.

Under kvartalet fortsatte värdetillväxten i fastighetssportföljen. Inklusive förvärven redovisar Fabege nu ett fastighetsvärde som överstiger 55 Mdkr. Värdetillväxten på 4 452 Mkr drevs främst av högre hyresnivåer och projekt men också av något fortsatt sjunkande avkastningskrav.

Periodens resultat före skatt uppgick till 5 389 Mkr (5 166). Ökningen förklaras främst av förbättrat förvaltningsresultat och lägre undervärde i derivatportföljen i jämförelse med föregående år. Hyresintäkterna uppgick till 1 688 Mkr (1 573) och driftsöverskottet uppgick till 1 230 Mkr (1 125).

Genom uthyrningen till Bilia på fastigheten Stora Frösunda i Solna frigörs nu byggrätter för försäljning och exploatering av området.  I Haga Norra kommer Fabege skapa en attraktiv mix av bostäder, arbetsplatser och service som skapar en levande stadsdel för människor med olika bakgrund och i olika åldrar som bor, verkar och vistas i området. Sammanlagt kommer den nya stadsdelen bestå av 900 bostäder, 55 000 kvm kontor för 5 000 medarbetare och 7 000 kvm service och butiker. Målet är att hela stadsdelen ska vara färdigutvecklat 2025.

–          Jag är särskilt nöjd med de två större uthyrningarna till Swedbank respektive Bilia som banar väg för fortsatt värdeskapande projektutveckling. Uthyrningsgraden i projektportföljen uppgår nu till 88 procent. Projekten fortsatte att leverera på hög nivå – avkastningen på investerat kapital under perioden uppgick till 66 procent. Fabege har en organisation som förmår ta vara på möjligheter att skapa värde. Med vårt stabila kassaflöde i förvaltningen och med vår välbelägna projektportfölj ser jag fram emot en fortsatt god utveckling också under 2018, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ) 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Annons