Pressmeddelande

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Utfall emission IV

Publicerad

Stockholm 21 april 2017 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (”Bolaget”) stänger sin fjärde emission av Kapitalandelslån. Emissionen tillför Bolaget ca 100 Mkr i nytecknade Kapitalandelsbevis fördelat på ca 1 750  investerare.

–    Emissionen av Kapitalandelsbevis tillför Bolaget 101 630 000 SEK
–    Kapitalandelsbevisen ger en fastställd årvis ränta om 6,25 % med kvartalsvisa utbetalningar samt 75% resultatdelning vid löptidens slut
–    Planerad notering av Kapitalandelsbevisen på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av NGM AB, vecka 25 med kortnamn ESTEA KAPBEVIS3
–    Likviddag för tecknade Kapitalandelsbevis är den 25 april 2017
–    Emissionen om ca 100 Mkr i kombination med befintligt förvärvsutrymme innebär att Bolaget har ett totalt förvärvsutrymme om ca 650 Mkr

Erbjudandet
Teckningsperioden i Erbjudandet, som riktats till allmänheten och till institutionella investerare i Sverige, avslutades den 20 april 2017. Intresset har varit stort och ca 1 750 investerare tilldelas kapitalandelsbevis i emissionen. 10 163 nya Kapitalandelsbevis kommer att emitteras i Estea Sverigefastigheter 3 AB, motsvarande en nyemission om 101,63 Mkr. Kapitalandelsbevisen utges i poster om 10 000 kronor och minsta investering är 10 000 kronor med ett tillägg av 26,06 kronor per nyemitterat Kapitalandelsbevis, tillägget motsvarar upplupen ränta på de nya Kapitalandelsbevisen per likviddagen. Likviddagen är den 25 april 2017 och planerad notering för de nyemitterade Kapitalandelsbevisen är under vecka 25 2017. Kapitalandelsbevisen har ISIN SE0007131883 och handelsbeteckning ESTEA KAPBEVIS3.

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
Investeringsfonden Estea Sverigefastigheter 3 AB har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört tre emissioner och äger (per den 31 december, 2016) sex fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 37 000 kvm.

Fastigheternas samlade bokförda värde uppgick den 31 december 2016 till 667 Mkr. Estea anser att ytterligare diversifiering och tillväxt av fondens fastighetsportfölj medför positiva synergi- och förvaltningseffekter, vilka över tid kommer att komma investerare (ägarna av fondens kapitalandelsbevis) tillgodo genom bl.a. förbättrat kassaflöde, diversifiering samt förbättrade utvecklingsmöjligheter.

Bakgrunden för pågående emission är att via ett ökat investeringsutrymme ge fonden en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv.

”Vi har i Estea Sverigefastigheter 3 AB nu emitterat totalt ca 400 mkr i Kapitalandelsbevis, i fyra separata emissioner.  Denna kapitalbas ger oss en bra plattform för kommande investeringar. Kapitalandelsbevisen har mottagits bra av marknaden och vi är övertygade om att vi kan erbjuda ett attraktivt investeringsalternativ jämfört med traditionella obligationer eller preferensaktier. Räntan och den slutliga totalavkastningen på kapitalandelsbevisen är en direkt funktion av fastighetsportföljens löpande kassaflöden och eventuella värdetillväxt, varför vi hoppas kunna erbjuda ett placeringsalternativ som har låg korrelation mot såväl börsen som räntemarknaden ” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

I anslutning till framtagandet av Kapitalandelsbevisen har; Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut, Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX och Intertrust Sweden AB företräder långivarkollektivet som Låneagent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, kommunikationschef Estea AB, tfn  0709-14 53 44, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Annons