Pressmeddelande

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

Publicerad

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 34,9 miljoner kronor (3,2 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot var 29,3 (2,6) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7,1 (-2,4) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var 25,7 (20,1) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 10,7 (-0,4) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 36,5 (8,1) miljoner kronor.
 • Koncernen har under verksamhetsåret investerat 235,5 (386,9) miljoner kronor i nya fastigheter.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 667,0 miljoner kronor (395,0 vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 286,8 miljoner kronor (104,2 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Bolagets genomförda nyemission har ökat värdet med 171,6 miljoner kronor och omvärdering med 11,0 miljoner kronor. Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med -11,0 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 109,4 procent (100,1 procent vid utgången av föregående år).

      RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor
2016
januari-december
2015
januari-december

Hyresintäkter
34,9
3,2 

Driftnetto
29,3
2,6

Förvaltningsresultat
7,1
-2,4

Totalresultat
25,7
20,1

Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde
667,0
395,0

Kapitalandelslån, marknadsvärde
286,8
104,2

Skulder till kreditinstitut
334,4
247,0

Eget kapital
49,7
23,6

Balansomslutning
716,1
417,4

Nyckeltal i %  

Ekonomisk uthyrningsgrad
99
98

Överskottsgrad
84
81

Direktavkastning
5,9
6,0

Medelränta kreditinstitut
1,77
1,79

Belåningsgrad
50,1
62,5

Justerad soliditet
47,0
30,6

Ränta kapitalandelslån
6,25
6,25

NAV-värde
109,4
100,1

Marknadskurs
97,0
84,0

    VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 

    KOMMENTAR:

”Under 2015 etablerade vi Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) med målsättningen att bygga upp en fastighetsportfölj bestående av olika typer av fastigheter med ett diversifierat intäktsflöde från olika typer av hyresgäster. Totalt har vi emitterat cirka 295,7 MSEK i kapitalandelslån, och detta kapital har vi successivt allokerat till förvärv av fastigheter. Vid utgången av räkenskapsåret äger koncernen fastigheter till ett marknadsvärde om 667,0 MSEK med en total uthyrningsbar yta om cirka 36 900 kvm där de totala kontrakterade hyresintäkterna uppgår till ca 45,8 MSEK på årsbasis. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 99 procent och ekonomiska hyresdurationen uppgår till 3,1 år. Målsättningen är som tidigare kommunicerats att bygga upp ett fastighetsbestånd av hög kvalitet med stabila hyresintäkter och kassaflöden. Grunden har vi nu skapat och vi ser goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling för Estea Sverigefastigheter 3 AB.”

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Annons