Pressmeddelande

Erbjudandet i Cimco Marine kraftigt övertecknat – handel inleds på Nasdaq First North den 4 juli

Publicerad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Pressmeddelande, Ängelholm den 26 juni 2016 – Cimco Marine AB (publ) (“Cimco” eller “Bolaget”) har slutfört erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Bolaget (“Erbjudandet”). Emissionen uppgår till cirka 35 MSEK samt därutöver en övertilldelningsoption om cirka 5,25 MSEK. Erbjudandet övertecknades kraftigt. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till tisdagen 4 juli 2017.

Cimco har genomfört en ägarspridning genom att erbjuda allmänheten i Sverige att teckna aktier i Bolaget. Anmälningsperioden pågick under perioden 9 juni – 21 juni 2017. Erbjudandet omfattade 2 420 000 nyemitterade aktier samt därutöver 363 000 befintliga aktier i en övertilldelningsoption. Priset per aktie uppgick till 14,50 SEK. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Antalet aktieägare kommer efter Erbjudandet att uppgå till över 4 000. De erbjudna aktierna i Erbjudandet motsvarar 12,2 procent av aktiekapital och röster i Bolaget efter genomförd nyemission.

“Vi är mycket glada över det stora intresse vårt bolag har tilldragit sig. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att möta marknadens stora efterfrågan på våra motorer. Vi välkomnar alla nya aktieägare ombord och ser fram emot en spännande resa tillsammans.”, säger Cecilia Anderberg, VD för Cimco.

Tilldelning
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Första dag för handel
I samband med Erbjudandet har styrelsen för Cimco ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Planerad första dag för handel är tisdagen den 4 juli 2017.

Aktiens kortnamn: CIMCO
Aktiens ISIN-kod: SE0009888613

Rådgivare
Avanza Bank AB (publ) är finansiella rådgivare till Cimco och Västra Hamnen Corporate Finance AB är projektledare i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl KB har medverkat som legal rådgivare. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser.

  
För mer information, vänligen kontakta
VD Cecilia Anderberg,
Telefon: 0763-10 22 50
E-post: cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Denna information är sådan information som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 26 juni 2017 kl. 17:30.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Cimco Marine AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cimco Marine AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Annons