Pressmeddelande

Enersize Oyj: Fulltecknad nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Publicerad

Den 11 maj 2017 avslutades teckningstiden i Enersize Oyj:s (”Enersize”) nyemission av aktier inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 28 MSEK, inklusive teckningsåtagande och är därigenom fulltecknad. Därmed tillförs Enersize cirka 26 MSEK efter emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Genom nyemissionen tillförs Enersize cirka 700 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 17 maj 2017. Första dag för handel är, givet marknadsplatsens godkännande, beräknad att bli den 15 juni 2017.

VD Sami Mykkänen kommenterar

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknat aktier i nyemissionen. Intresset för vår teknologi och vår väg framåt är stort och vi vill hälsa alla våra nya aktieägare välkomna. Genom det kapital vi tillförs kommer vi kunna genomföra den marknadsacceleration och nyrekrytering som vi har påbörjat inför global lansering av vårt helautomatiserade analysverktyg. Markandsaccelerationen har redan börjat, bland annat genom nya kundavtal i Kina med exempelvis ett andra avtal med både BOE och Foton.”

Styrelseordförande Christian Merheim kommenterar

”Med denna fulltecknade nyemission har Enersize nu resurser att med full kraft ge sig in på den globala marknaden för industriell tryckluftsoptimering. Vi är redan idag unika genom användandet av avancerad dataanalys på en marknad som kännetecknas av att vara både lokal och fragmenterad samt ha en låg teknikmognad. Enersizes avancerade teknologi och de automatiserings- och samordningsmöjligheter som möjliggörs av denna kommer innebära ett paradigmskifte för tryckluftsoptimering och Enersize är nu perfekt positionerat för att bli marknadsledare.”

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 28 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om drygt 100 procent. Genom nyemissionen nyemitteras 4 050 000 aktier. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets prospekt. Enersize tillförs därmed cirka 28 MSEK före emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Besked om tilldelning erhålls i form av avräkningsnota, vilka är planerade att skickas ut idag, den 17 maj 2017. Likvid skall erläggas senast fyra svenska bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Planerad notering på First North och lock up-avtal

Enersize har ansökt om att notera sin aktie på Nasdaq Stockholm First North. Enersizes huvudägare, styrelseordförande och VD har inför planerad notering ingått lock up-avtal. Totalt är cirka 60 procent av aktierna under lock-up från första planerade handelsdag. Första dag för handel är, givet marknadsplatsens godkännande, beräknad att bli den 15 juni 2017

Antal aktier och aktiekapital

När Enersizes nyemission registrerats hos finska Patent- och registerstyrelsen kommer det totala antalet aktier att uppgå till 29 229 680 stycken. Emissionslikviden avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital och aktiekapitalet uppgår till 82 296,54 EUR.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize i samband med bolagets nyemission och planerade notering på First North och är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

Finsk juridisk rådgivare:

Smartius Oy har agerat juridisk rådgivare.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017.

Annons