Pressmeddelande

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna och förlänger acceptfristen

Publicerad

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen (genom Ellevio Holding 1 AB, ”Ellevio”, med dotterbolag ”Elleviokoncernen”) ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (”Elverket”) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 17 augusti 2017. Ellevio erbjuder ett pris om 94,25 kronor kontant per aktie i Elverket.

  • Aktieägare representerande 5 619 837 aktier och röster, motsvarande cirka 86,7 procent av aktierna och rösterna i Elverket, har accepterat erbjudandet och Ellevio har beslutat att fullfölja Erbjudandet

  • Ellevio förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 29 september 2017, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet

– Det är glädjande att en överväldigande majoritet har valt att acceptera vårt erbjudande och vi väljer därför att fullfölja budet. Vi är övertygade om att vi, med vårt långsiktiga perspektiv och redan starka förankring i Stockholmsområdet är en mycket bra ägare till Elverket Vallentuna. Vår ambition är att satsa på ett pålitligt och smart elnät för alla kunder och vi ser fram emot att jobba tillsammans med och ta väl hand om den stora kompetens som finns i bolaget. Med Ellevio som ägare kommer elnätspriserna i Elverket Vallentuna att kunna hållas oförändrade för de allra flesta fram till utgången av 2019, det vill säga under hela den innevarande regleringsperioden. Vårt mål är att Elverket ska bli ett helägt bolag inom Ellevio, och vi kommer att hålla erbjudandet öppet till den 29 september för att ge återstående aktieägare möjlighet att ta ställning innan erbjudandet löper ut, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

Aktieägare som äger motsvarande cirka 86,7 procent av aktierna och rösterna i Elverket har accepterat erbjudandet. Ellevio ägde eller kontrollerade vid Erbjudandets offentliggörande inte några aktier i Elverket och Ellevio har inte förvärvat några aktier i Elverket utanför Erbjudandet. Ellevio har beslutat att fullfölja Erbjudandet och frånfaller därmed villkoret om 90 procents anslutningsgrad. Samtliga övriga villkor för Erbjudandets fullföljande är uppfyllda. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 23 augusti 2017.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Ellevio förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 17.00 den 29 september 2017. Ellevio kommer att betala ut vederlag veckovis till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen med första beräknad utbetalningsdag omkring den 30 augusti 2017. För aktieägare som accepterar Erbjudandet den sista dagen av den förlängda acceptfristen beräknas utbetalning av vederlag ske omkring den 5 oktober 2017.

Ellevio kan komma att förvärva aktier i Elverket på marknaden under den förlängda acceptfristen, dock ej till ett pris överstigande priset i Erbjudandet (94,25 kronor).

För det fall Ellevio, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Elverket avser Ellevio att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga aktier i Elverket. I samband härmed avser Ellevio verka för att Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget.

Ellevio avser begära att styrelsen för Elverket sammankallar en extra bolagsstämma i Elverket för val av ny styrelse. För ytterligare information hänvisas till den kallelse som kommer att offentliggöras av Elverket.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

För information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen för Erbjudandet som finns tillgänglig på Ellevios hemsida (www.ellevio.se/erbjudande) och på Skandinaviska Enskilda Banken AB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses).

Ytterligare information och dokument om Erbjudandet finns på: www.ellevio.se/erbjudande.

För mer information, kontakta gärna:
Jonatan Björck, presschef på Ellevio, tel 072-561 54 16, epost jonatan.bjorck@ellevio.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2017 kl. 08.00.

Viktigt meddelande
Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Ellevio avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ellevios och Elverkets kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Ellevio har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Om Ellevio
Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till 918 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och Borealis Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Annons