Sponsrat Sponsrat

Ecoclime Q1 - mer än fördubblad omsättning och kraftiga resultatförbättringar

Nettoomsättningen ökade med 119 %. Samtliga resultat förbättrades under första kvartalet 2020. Trots att första kvartalet normalt sett är det svagaste och en avmattning redan inträtt i byggkonjunkturen, uppnås en EBITDA-marginal om 9 %. SDC Automation har en fortsatt stark organisk tillväxt, förbättrar omsättningen med 68 % jämfört med Q1 2019 och har en full orderstock 2020. Recessionen till följd av corona och Covid-19 har inte påverkat Ecoclime under perioden.

Publicerad 2020-05-14
  • Nettoomsättningen ökade med 119 % till 34 233 TSEK (15 641)
  • Organisk tillväxt i koncernens nettoomsättning, 41,4 %
  • EBITDA ökade till 3 233 TSEK (481)
  • EBITDA-marginalen ökade till 9 % (3).
  • EBITA ökade till 1 991 (-52) och till 6 % (0).
  • Kassalikviditeten minskade till 121 % (193), påverkat av kontantbetalning vid förvärv
  • Kassaflöde från rörelsen ökade till 4 459 TSEK (-8 857)
  • Soliditeten minskade till 70 % (73)

Lennart Olofsson, VD:
”Till följd av coronavirusets antåg började vi redan i månadsskiftet februari - mars vidta åtgärder för att bibehålla ett starkt positivt kassaflöde och en underliggande lönsamhet i rörelsen. Med förvärvet av H-Gruppen, som införlivades i Ecoclime Group den 2 januari, ser vi en kraftig ökning av nettoomsättningen och har samtidigt lyckats öka den organiska tillväxten i hela koncernen med 41,4%. Vi gläder oss åt att vi följer våra tillväxtscenarier och att resultaten förbättrats i samtliga affärssegment. Därför fortsätter vi både med att skapa mer tillväxt i kärnverksamheterna via förädling av vår försäljning och produkter samt med förvärvsaktiviteterna. Med anledning av ett pågående, sent delgett, anmärkningsärende hos Spotlight, beslutade vi att göra en paus i den planerade flytten av marknadsplats till Nasdaq First North Premier, intill dess ärendet är avgjort. Ecoclimes inställning är alltjämt att vi har tillämpat vid tidpunkten gällande regelverk på Spotlight.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 08:30.

Platsannonser

Logga in