Pressmeddelande

Delårsrapport – Tredje kvartalet och första nio månaderna 2017

Publicerad

Tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 6 492 MSEK (5 880). Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent (7) och förvärv svarade för 2 procentenheter. Färre antal arbetsdagar under kvartalet påverkade omsättningen negativt med -2 procentenheter.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 13 procent och uppgick till 510 MSEK (451). Färre antal arbetsdagar under kvartalet påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 30 MSEK.
 • Resultatet (EBITA) ökade med 11 procent och uppgick till 597 MSEK (538), motsvarande en EBITA-marginal på 9,2 procent (9,2). Justerad EBITA ökade med 10 procent och uppgick till 597 MSEK (545), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 9,2 procent (9,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 323 MSEK (152).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 SEK (0,54).
 • Under kvartalet tecknades avtal om att förvärva Lenson Elektro AS med en årlig omsättning om cirka 23 MSEK.
 • Konkurrensverket har godkänt förvärvet av ViaCon VA med en beräknad årlig omsättning om ca 320 MSEK. Tillträde beräknas ske under början av november.

Delårsperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 19 879 MSEK (17 704). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent (7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 15 procent och uppgick till 1 423 MSEK (1 241).
 • Resultatet (EBITA) ökade med 13 procent till 1 685 MSEK (1 496), motsvarande en EBITA-marginal på 8,5 procent (8,4). Justerad EBITA ökade med 13 procent och uppgick till 1 697 MSEK (1 503), motsvarande en justerad EBITA-marginal på 8,5 procent (8,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 966 MSEK (280).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,21 SEK (1,00).
 • Tre förvärv genomfördes med en sammanlagd årsomsättning på cirka 220 MSEK.

VD-ord – Starkt tredje kvartal med hög aktivitetsnivå
För Ahlsellkoncernen blev det ett starkt tredje kvartal och försäljningen ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Samtliga huvudmarknader bidrog till utvecklingen och framtidsutsikterna är fortsatt gynnsamma.

Den goda marknadsutveckling som så här långt har präglat 2017 fortsatte under kvartalet, med särskilt god tillväxt under september. Den organiska tillväxten uppgick till 10% och påvisar inte bara en god marknadsutveckling, utan också att våra satsningar fallit väl ut. Vårt breda sortiment, vår tillgänglighet och vår leveransförmåga är värdeskapande för kunderna, vilket är tydligt i tider där kundaktiviteten är hög och kraven på varutillgänglighet och leverans är kritiska. Vi växer i alla våra försäljningskanaler och noterar en fortsatt stark utveckling inom e-handel. I kvartalet har vi lyckats uppnå en EBITA-marginal om 9,2 procent (9,2) samtidigt som projektvolymerna fortsatt utvecklats starkt, framförallt inom bygg och infrastruktur.

Ahlsell Sverige är fortsatt koncernens draglok med en organisk tillväxt på 13%. Tillväxten speglar en stark efter-frågan och samtliga produktsegment ökade sin försäljning. Våra pågående satsningar, både mot nya kundsegment och på nya och ombyggda butiker har emottagits väl av kunderna. Centrallagret i Hallsberg rapporterade en hög aktivitetsnivå under kvartalet vilket bekräftar värdet av vårt tidigare kommunicerade investeringsbeslut. Kapacitetsutbyggnaden framskrider enligt plan och i början av oktober invigdes den 12 500 kvadratmeter stora rörhallen vilket innebär att vi nu har ett logistikcenter som omfattar 80 000 kvadratmeter under tak. När utbyggnaden är färdig vid årsskiftet 2018/2019 ser vi fram emot ökad automatisering och ytterligare effektivisering.

Ahlsell Norge hade en organisk tillväxt på 8% i kvartalet och det är Oslo-regionen som står för den största delen av tillväxten. På centrallagret i Gardemoen råder hög aktivitet och det är också värt att nämna att antalet påbörjade bostäder förväntas bli det högsta på nästan 40 år i Norge. Vi ser också att omorganisationen som vi arbetat med under 2017 börjar ge resultat. Närvaron mot kund har utökats, med nya och fler fullsortimentsbutiker samtidigt som satsningarna mot kunder inom havsbruk och fastighetsförvaltning slagit väl ut.

Ahlsell Finland fortsätter att utvecklas positivt men med något svagare tillväxttakt än övriga marknader. Den så viktiga Helsingforsregionen är fortsatt en viktig del i vår strategi och under det fjärde kvartalet kommer vi etablera oss på ytterligare två attraktiva lägen i staden. De åtgärder som vi kommunicerat under 2017 fortlöper enligt plan. Häri ingår den omorganisation, som i likhet med den som tidigare genomförts i Norge, förväntas ge positiv effekt till följd av förstärkt sälj- och marknadsbearbetning.

Förvärv är en viktig del i Ahlsells strategi för lönsam tillväxt och vi har under året förstärkt vår organisation för förvärv. Vi ser goda möjligheter att växa – inom alla produktområden och regioner. Under kvartalet förvärvades Lenson Elektro AS som ger oss tillgång till kompetens inom tillfälliga elinstallationer i Norge. Vidare har Konkurrensverket godkänt förvärvet av ViaCon VA i Sverige som inte bara ger oss tillgång till attraktiva kundsegment utan också möjliggör utökad distribution inom avancerade tekniska geoprodukter. När tillträde skett på de båda ovanstående kommer Ahlsell under 2017 ha förvärvat en sammanlagd årsomsättning på cirka 565 miljoner kronor.

Framtidsutsikter – Det är glädjande att se att vi uppskattas av våra kunder och har en hög aktivitetsnivå i vår verksamhet. Vi har en väldiversifierad kundbas och exponering mot flera marknadssegment med olika konjunkturmönster. Detta gör att vi ser en långsiktig god och stabil efterfrågan på våra produkter och tjänster. Den för närvarande goda utvecklingen inom nybyggnation påverkar oss positivt och merparten av våra leveranser infaller vanligen 6-18 månader efter byggstart. Jag vill också framhålla att över tid är den största delen av våra intäkter inom bygg relaterade till renoveringmarknaden, där vi ser ett fortsatt stort behov framgent. Därtill utvecklas infrastrukturmarknaden såväl i Sverige som Norge starkt.

Under de närmsta kvartalen talar allt för en fortsatt god efterfrågan på våra produkter.

Johan Nilsson
VD och koncernchef

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast idag kl. 11.00 under följande länk: www.financialhearings.com/event/10306

Man kan också delta genom att ringa:

 • SE: +468 5664 2690
 • UK: +4420 3008 9801
 • US: +1855 753 2235

För ytterligare information kontakta:

Johan Nilsson, VD och koncernchef
08 685 70 00, Johan.Nilsson@ahlsell.se 

Kennet Göransson, Ekonomidirektör
070 6211 294, kennet.goransson@ahlsell.se

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, Karin.Larsson@ahlsell.se 

Annons