Pressmeddelande

Delårsrapport januari – september 2017: Högre priser och ökad volym höjde resultatet

Publicerad

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden ökade med 14 procent till 933 MSEK (819). Resultatet i vår kärnverksamhet fortsätter att förbättras drivet av en stark marknad, ökad produktivitet och en god kostnadskontroll.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:
– Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden uppgick till 933 MSEK (819), en ökning med 14 procent.
– Resultatet i vår kärnverksamhet fortsätter att förbättras drivet av en stark marknad, ökad produktivitet och en god kostnadskontroll.
– Direktavkastningen uppgick till 4,6 procent (4,3) och nettoomsättningen ökade till 4 593 MSEK (4 373).
– Sveaskog emitterade under september sin andra gröna obligation. Finansieringen från denna emission ska användas till investeringar som kommer att resultera i positiva miljöeffekter och där kärnan är ett hållbart skogsbruk. Det fanns ett högt intresse att delta i emissionen och 22 svenska och internationella investerare tecknade sig för sammantaget en miljard kronor.
– Sammantaget är vårt utgångsläge bra och jag ser en fortsatt potential att öka lönsamheten inom ramen för ett hållbart skogsbruk och bidra till en grön omställning.

1 januari – 30 september 2017

  • Nettoomsättningen ökade med fem procent till 4 593 MSEK (4 373). De totala leveransvolymerna ökade med två procent och priserna ökade i genomsnitt med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 14 procent och uppgick till 933 MSEK (819). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och högre leveransvolymer.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,6 procent (4,3).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 162 MSEK (319).
  • Periodens resultat ökade med 11 procent och uppgick till 999 MSEK (899).
  • Resultatet per aktie ökade med 11 procent och uppgick till 8,44 SEK (7,59).

 
FÖR MER INFORMATION:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel 08-655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO, tel 08-655 92 90, 070-655 98 20

 
Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC®.
Läs mer på www.sveaskog.se

Annons