Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017

Publicerad

FÖRSTA KVARTALET

Totalomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (4,8 MSEK) en ökning med 54%
Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till 454 KSEK (-389 KSEK)
Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (-0,50 SEK)
Kassaflödet uppgick till 2,8 MSEK (0,05 MSEK)
Koncernens soliditet var 43% (62%)
På den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 beslutades om sammanläggning av aktier, nedsättning av aktiekapitalet samt val av ny revisor
Styrelsen har fattat beslut om att utvärdera möjligheterna för en framtida börsnotering av bolaget och utsedd rådgivare att leda detta arbete

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Bindande avtal med ett tredje förvärv har ingåtts i april med beräknat tillträde i juli
  • Vid årsstämman 28 april 2017 föreslås beslut om bemyndigande för nyemission, ändring av firmanamn till Seafire AB samt nyval av två styrelseledamöter Kristina Ekberg och Tord Lendau
Annons