Pressmeddelande

Delårsrapport januari – mars 2017: Högre leveransvolymer och högre virkespriser under det första kvartalet

Publicerad

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret ökade med tio procent till 383 MSEK (349). Leveransvolymerna ökade med fyra procent och priserna med två procent.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

  • Det operativa rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 383 MSEK (349), en ökning med 10 procent. Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser. Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,4 procent (4,4).
  • Nettoomsättningen ökade med åtta procent till 1 597 MSEK (1 476). De totala leveransvolymerna ökade med fyra procent och försäljningspriserna i genomsnitt med två procent. Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under kvartalet till 2,9 (2,8) miljoner m3fub.
  • Sveaskogs utdelningsmål är att ordinarie utdelning långsiktigt ska motsvara 65-90 procent av koncernens resultat efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändringar av växande skog. Styrelsens förslag till årsstämman den 26 april är en utdelning på 800 MSEK (800) vilket motsvarar 85 procent av utdelningsbasen.
  • Europa är den största marknaden för svensk skogsindustri när det gäller pappersmassa, papper och sågade trävaror men den globala efterfrågan på dessa produkter är också mycket viktig. I Europa uppvisar flera länder en relativt stabil ekonomi. Sverige har en jämförelsevis stark tillväxt med höga nivåer för industrins produktion och orderingång.

1 januari – 31 mars 2017

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med åtta procent till 1 597 MSEK (1 476). De totala leveransvolymerna ökade med fyra procent och priserna ökade i genomsnitt med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med tio procent och uppgick till 383 MSEK (349). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,4 procent (4,4).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 36 MSEK (104).
  • Kvartalets resultat ökade med tre procent och uppgick till 339 MSEK (329)

 

FÖR MER INFORMATION:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel 08-655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO, tel 08-655 92 90, 070-655 98 20

Annons