Pressmeddelande

Cimco Marine godkänt för listning på Nasdaq First North

Publicerad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Pressmeddelande, Ängelholm den 29 juni 2017 – Cimco Marine AB (publ) har fått sin ansökan om notering på Nasdaq First North godkänd och bolagets aktie med kortnamn CIMCO, kommer att börja handlas den 4 juli 2017.

Cimco Marine AB (publ) har som tidigare meddelats genomfört en nyemission inför noteringen på Nasdaq First North. Granskningen av ansökan till Nasdaq First North är klar och Cimco Marine AB (publ) har godkänts för notering.

Aktiens kortnamn: CIMCO
Aktiens ISIN-kod: SE0009888613
Första handelsdag: 4 juli 2017

Rådgivare 
Avanza Bank AB (publ) är finansiella rådgivare till Cimco och Västra Hamnen Corporate Finance AB är projektledare i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl KB har medverkat som legal rådgivare.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
VD Cecilia Anderberg,
Telefon: 0763-10 22 50
E-post: cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Denna information är sådan information som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 29 juni 2017 kl. 19.30

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Cimco Marine AB (publ). Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Annons