Pressmeddelande

Cimco Marine AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North

Publicerad

Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) (”Cimco” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission och samtidigt ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Cimco har under flera år utvecklat Oxe Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen. Bolaget har upprättat ett stort distributörsnätverk där varje distributör kontrakterat sig för ett minimumåtagande. För 2017 uppgår dessa till 1 141 enheter och för att möta den stora efterfrågan står Cimco nu inför ett kapitalbehov. 

Notering på Nasdaq First North beräknas preliminärt till tisdagen den 4 juli. Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som sträcker sig från och med den 9 juni 2017 till och med den 21 juni 2017. 
 

I samband med styrelsens beslut om notering på Nasdaq First North beslutade styrelsen att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 72 562,78 kronor genom nyemission av högst 2 420 000 aktier. Nyemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Andreas Blomdahl, styrelseordförande och grundare till Cimco:

”Cimco har med en unik patenterad teknik skapat världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen. Det globala intresset för vår dieselutombordare är stort. Med noteringen på First North breddar vi ägandet, ökar produktionen och skapar resurser för att med goda förutsättningar möta den stora efterfrågan.”

Erbjudandet i korthet 

 • I syfte att uppfylla Nasdaq First North spridningskrav erbjuder Cimco Marine AB allmänheten i Sverige och institutionella investerare att förvärva högst 2 420 000 aktier.
 • Teckningskursen är satt till 14,50 kronor.
    
 • De erbjudna aktierna i Erbjudandet motsvarar 12,2 procent av aktiekapital och röster i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt tecknat Erbjudande).
 • Anmälningsperioden för Erbjudandet påbörjas den 9 juni och avslutas den 21 juni 2017.
   
 • Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 20,75 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper eller andra tillgångar, presentation av bankgaranti eller på annat sätt.
    
 • Huvudaktieägarna The Happy Bunch Trust och Marinediesel Sweden AB har ingått avtal om att inom ramen för en övertilldelningsoption sälja totalt 363 000 aktier i Bolaget för det fall nyemissionen övertecknas. 
 • I samband med Erbjudandet kan Avanza komma att genomföra transaktioner för att stödja aktiekursen eller marknadspriset på aktierna eller på annat sätt påverka priset på aktierna i upp till 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North (stabiliseringsliknande åtgärder). 

Bakgrund
Cimco har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika lösning har lett till stor internationell efterfrågan på Bolagets motorer. Cimco använder sig av exklusiva distributörer mot varje marknad och hittills har Bolaget ingått avtal med 17 distributörer som i sin tur har cirka 800 återförsäljare. Under 2015 introducerade NATO ett direktiv, Single Fuel, som stipulerar att all Natoutrustning, på grund av explosionsrisken med bensin, måste köras på diesel efter 2015, om diesel är ett tillgängligt alternativ på marknaden.
Cimco har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. All tillverkning av OXE Diesel sker idag hos Uddevalla Finmekanik AB.

Preliminär tidplan 
Anmälningsperiod för allmänheten: 9 juni – 21 juni 2017
Första dag för handel på Nasdaq First North: 4 juli 2017
Likviddag: 30 juni 2017

Prospekt och anmälningssedel 
Prospektet, upprättat av styrelsen i Cimco Marine, har den 8 juni 2017 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer tillsammans med anmälningssedel att finnas tillgängligt på Cimcos hemsida www.oxe-diesel.com/ir samt på Avanzas hemsida www.avanza.se

Rådgivare
Finansiell rådgivare och emissionsinstitut: Avanza Bank AB (publ)
Legal Rådgivare: Advokatfirman Lindahl KB
Revisor: EY
Projektledare och Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB
Prospekt finns för nedladdning på: www.oxe-diesel.com/ir

För ytterligare information:
Andreas Blomdahl, styrelseordförande och grundare Cimco Marine AB, tfn 0706-28 01 30 andreas@marinediesel.nu
Cecilia Anderberg, CEO (PhD), Cimco AB, tfn 0763 10 22 50 cecilia.anderberg@oxe-diesel.com
Lars Sjögrell, press- och PR-ansvarig, Cimco Marine AB, tfn 0706-69 53 00 lars.sjogrell@perspective.se

www.oxe-diesel.com 

www.mynewsdesk.com/se/cimcomarine 

www.oxe-diesel.com/ir

Denna information är sådan information som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 12:30 CET.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.  

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Cimco Marine AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cimco Marine AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land. 

Annons