Pressmeddelande

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017: VENUE RETAIL GROUP VÄNDER TILL VINST

Publicerad

Venue Retail Group förbättrar resultatet med 227 mkr, vänder verksamheten till vinst och redovisar positivt kassaflöde.
”Vi ser tydligt hur vårt genomgripande förändringsarbete ger resultat. Vi lyckas prestera positivt resultat på helåret för första gången sedan 2012/13, vi tar marknadsandelar och dessutom levererar vi ett positivt kassaflöde. Vi bygger vidare Venue Retail Group med stärkt självförtroende och effektivare processer i hela organisationen.” Jonas Ottosson, VD Venue Retail Group. 

FJÄRDE KVARTALET JUNI 2017–AUGUSTI 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 250,7 Mkr (231,7), en ökning med 19,0 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 9 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,6 procent (50,6)
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev 17,7 (10,3), en förbättring om 7,4 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,6 Mkr (4,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,10 kr (0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,5 Mkr (10,7), en förbättring med 39,7 Mkr
 • Antalet butiker uppgick till 127 jämfört med 135 butiker föregående år

RÄKENSKAPSÅRET SEPTEMBER 2016-AUGUSTI 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 879,3 Mkr (839,0), en ökning med 40,3 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 6 procent  
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,5)
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev 24,2 Mkr (-26,1), en förbättring med 50,3 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (-223,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,03 kr (-4,83) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,0 Mkr (-95,6), en förbättring med 125,6 Mkr
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0,00 kr) lämnas för bolagets A, B och C aktier

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Accent i Linköping har nyöppnats med nytt affärskoncept i oktober
 • Två nya affärslägen öppnas i Hansa, Malmö under oktober, för Accent och Rizzo
 • Under kvartalet har 15 500 000 teckningsoptioner i program 2016/2020 tecknats av ledande befattningshavare och anställda i bolaget, varav VD har tecknat 8 000 000 optioner
   

VD-kommentar till utvecklingen

Det är med stolthet vi kan presentera en riktigt stark utveckling i Venue Retail Group. Vi levererar ett fjärde kvartal med en försäljningsökning om 9 procent i jämförbara enheter, vilket är betydligt bättre än marknaden i övrigt. Samtidigt stänger vi vårt helår med ökad nettoomsättning om 40,3 Mkr, ett kraftigt förbättrat resultat om 226,9 Mkr och redovisar en vinst efter skatt för första gången sedan 2012/2013.

Det genomgripande förändringsarbetet, som fortsatt pågår, ger definitivt resultat samtidigt som det stärker vår position på marknaden. Den ambition vi angav i inledningen av året med förbättrat sortiment, ökad försäljning, förbättrad bruttovinst samt minskade kostnader, har med råge uppfyllts. Samtliga av de senaste sex kvartalen har visat förbättringar jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, vilket är ett tydligt kvitto på att strategin fungerar och att vi fokuserar på rätt saker. De åtgärder som vidtagits har sammantaget resulterat i ett positivt kassaflöde för första gången sedan 2011/2012, och är en milstolpe i vändningen av Venue Retail Group

Våra positioner flyttas fram med siktet inställt på att skapa ett modernt, långsiktigt och lönsamt bolag. Konsumentens köpbeteende förändras där upplevelse, produkt och flexibilitet är nyckelfaktorer. Vår ökade satsning på onlineförsäljning har varit mycket lyckad. Den står fortfarande för en liten del av vår omsättning men visar höga indextal i besök, försäljning, snittköp och konvertering. Under hösten lanserar vi dessutom ”kundbeställningar via butik”, vilket ger kunden möjlighet att välja ur ett bredare sortiment från online med flexibilitet beträffande leverans. Detta innebär en affärsmodell där våra fysiska butiker och online skapar en växelverkan som erbjuder kunden både upplevelse och god service.

Vi genomför vår affärsplan steg för steg och utvecklar vårt kunderbjudande via våra destinationer – Accent, Morris, Rizzo och NK på ett effektivt sätt. Ett fördjupat samarbete med våra leverantörer, starka egna varumärken, implementering av nytt butikskoncept och ökad upplevelse digitalt gör att vi banar väg för en fortsatt bra utveckling av bolaget.

Hög ambition och starkt engagemang genomsyrar vårt arbete och vi har nu klivit in i vårt nya verksamhetsår. Jag har stor respekt för den förändring som detaljhandeln genomgår men ser samtidigt möjligheterna i den mer digitaliserade affären som kommer att passa Venue Retail Group bra. Vi har nu en bra grund att stå på och resan fortsätter med nya initiativ och med full energi.

Stockholm oktober 2017

Jonas Ottosson

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ottosson, VD, telefon 08-508 99 253

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08.00 CET. 

Annons