Pressmeddelande

Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Publicerad

Extra bolagsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 27 juni 2017.

Beslut om nyemission

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 2 500 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma följande bolag/personer och med den fördelning som framgår nedan,

Namn
Antal aktier
Teckningslikvid (kr)

Handelsbanken Hållbar Energi
1 000 000
13 390 000,00

Handelsbanken Microcap Sverige
1 000 000
13 390 000,00

Jörgen Lantto
298 730
3 999 994,70

Palmstierna Invest. AB
74 683
1 000 005,37

Björn Westerholm
15 000
200 850,00

Ulf Henning
7 468
99 996,52

Michael Glantz
2000
26 780,00

Michael Perselius
3 000
40 170,00

Max Rydahl
3 000
40 170,00

Lan Hu
2 000
26 780,00

Katrin Kortsdottir
1 500
20 085,00

Sean McGee
1 000
13 390,00

Helena Carinci
1 000
13 390,00

Hans Lindblom
3 000
40 170,00

Totalt
2 412 381
32 301 781,59

Fullständiga förslag till beslut framgår i kallelsen som finns att tillgå på bolagets hemsida, www.myfcpower.com.

Annons