Pressmeddelande

Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Publicerad

Extra bolagsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 2 januari 2017.

Val av styrelseledamot
Jörgen Lantto valdes till styrelseledamot i bolaget. 

Beslut om nyemission
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 263 158 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma den nya styrelseledamoten Jörgen Lantto. Pris per aktie är 19 kr. 

Beslut om apportemission
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en nyemission av högst 157 530 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma personal i bolaget som innehar optioner i myFC AB. 

Fullständiga förslag till beslut framgår i kallelsen som finns att tillgå på bolagets hemsida, www.myfcpower.com/pages/investor-relations-bolagsstamma 

Annons