Pressmeddelande

Årsstämma i Realtid Media AB (publ)

Publicerad
Uppdaterad

Årsstämma i Realtid Media AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum onsdagen den 18 maj 2022. Årsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.realtid.se/om

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre samt att antalet styrelsesuppleanter ska uppgå till två. Till styrelseledamöter omvaldes Hans Börsvik, Stefan Hansson och Björn Hemmingsson. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Peter Liljestrand och Jan Klingspor. Till styrelsens ordförande nyvaldes Hans Börsvik.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 96 600 kronor till styrelsens ordförande och 36 255 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Revisor

RSM Stockholm AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Anneli Richardsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Årsstämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska minska med 368 763,9749 kronor. Efter minskningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 600 000 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om emission av högst 1 580 298 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 14 999,96 kronor. Resterande belopp kommer att tillföras den fria överkursfonden. Följande villkor skall gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Hans Börsvik med högst 526 766, Stefan Hansson med högst 526 766 och Björn Hemmingsson med högst 526 766.

Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 18 maj 2022 till och med den 23 maj 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

För varje teckningsoption som tecknas skall den teckningsberättigade erlägga betalning om 0,03 kronor per teckningsoption. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 29 maj 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 till ett pris om 0,40 kronor per aktie. Nyteckningspriset får inte understiga aktiens kvotvärde.

Styrelsen beslutar om tilldelning.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att Bolaget har en kvalificerad och engagerad styrelse. I övrigt gäller sedvanliga villkor för teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 1 580 298, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Pellborn, vd
+46 [70 38 777 10 ] maria.pellborn@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, karriär, Emissioner & IPO:s, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 100 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings) och våren 2022 nominerad till Årets bästa redaktion. (Tidningsutgivarna)

Annons