Pressmeddelande

Almi når fler innovativa tillväxtföretag

Publicerad

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

Almi beviljade totalt 1 167 (1 149) lån om totalt 649 (912) miljoner kronor under

första kvartalet. Minskningen av beviljat lånebelopp är i enlighet med Almis plan
om en långsiktlig stabil nettoutlåning under räkenskapsåret 2017.

Almi investerade totalt 36 (37) miljoner kronor i 33 (36) befintliga och 10 (6)

nya portföljbolag under första kvartalet.

Inom rådgivningsverksamheten levererades 5 772 (4 948) rådgivningsinsatser

till totalt 3 509 (3 656) unika kunder under första kvartalet. 

Almi har under flera års tid successivt ökat utlåningen till små och medelstora företag. Ambitionen har varit att möta företagens efterfrågan på marknadskompletterande finansiering och på så sätt skapa goda förutsättningar för svenska företag att växa. Ökningen har varit möjlig genom effektiviseringar i Almis verksamhet, ett mer utåtriktat arbetssätt samt utveckling av nya finansieringstjänster anpassade till företag i riskfyllda utvecklingsskeden.

Den ökade efterfrågan har dock inneburit att Almis kapital tillgängligt för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå.

Under första kvartalet har vi kunnat konstatera ett trendbrott där Almis nyutlåning har minskat för första gången på flera år. Utlåningen uppgick till 649 miljoner kronor vilket är en minskning med 29 procent. Samtidigt som volymen har minskat har antalet företag som tagit del av Almis utlåning  ökat något. Detta har varit möjligt genom att medvetet minska Almis andel av den totala finansieringen och det genomsnittliga kreditbeloppet.

Inom riskkapitalverksamheten har inflödet av investeringspropåer varit fortsatt högt och antalet investeringar har ökat något jämfört med föregående år. Almi arbetar kontinuerligt med utveckling och avyttring av existerande innehav och under inledningen av året har exitklimatet varit fortsatt bra och flera portföljbolag har noterats på en organiserad marknadsplats alternativt sålts till industriella eller finansiella köpare.

Etableringen av en ny nationell fond för investeringar inom området GreenTech har pågått under första kvartalet med ambitionen att ha verksamheten igång senast under tredje kvartalet 2017. Fonden riktar sig till företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering i syfte att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Efterfrågan på Almis rådgivningserbjudanden har ökat under inledningen av året och antalet insatser har uppgått till 5 772, vilket är en ökning med 16 procent. Många av kundföretagen har behov av rådgivning runt exempelvis digitalisering, hållbarhet och internationalisering.

Intresset för Almis tillväxtrådgivning är stort. Programmen består av ett antal kunderbjudanden som vänder sig till både unga och etablerade tillväxtbolag. Kundföretagens omdömen har varit mycket positiva.

Koncernens resultat för första kvartalet uppgår till 108 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Den huvudsakliga förklaringen är det positiva realisationsresultatet i samband med försäljning av andelar i tre portföljbolag inom riskkapitalverksamheten.

Almi har under första kvartalet tagit fram en strategi med målet att nå ut med marknadskompletterande insatser till fler intressanta tillväxtföretag över hela landet och därmed ytterligare stärka Almis bidrag till hållbar tillväxt i näringslivet.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr
Kv-1 2017
20161
20151
2014
20132
20123

Rörelsens intäkter
252
958
871
1 074
1 100
980

Rörelseresultat
135
11
0
35
-27
37

Rörelsemarginal, procent
53,8
1,14
0,01
3,2
-2,5
3,8

Resultat efter finansiella poster
108
137
139
120
75
35

Balansomslutning
8 319
8 180
7 929
7 803
7 733
7 243

Periodens kassaflöde
74
-226
-57
-320
-112
14

Soliditet, procent
88,0
88,2
89,3
88,9
88,2
87,4

Medelantal anställda
487
477
470
475
454
428

Beviljat lånebelopp
649
3 324
3 241
2 354
2 200
2 161

Investerat belopp, riskkapital
36
172
208
211
249
160

1)        Omklassificering har gjorts under innevarande räkenskapsår. Retroaktiv justering har gjorts av föregående räkenskapsår. Se Redovisningsprinciperna för beskrivning av de poster som har berörts.

2)       Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror

3)        Nyckeltal för åren 2011 – 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-mars 2017»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Annons