Sponsrat Sponsrat

Almi Företagspartner AB - delårsrapport januari-september 2016

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

Under delårsperioden har totalt 3 475 (3 237) lån om totalt 2 540 (2 311) miljoner kronor beviljats.·        

Under delårsperioden har Almi investerat totalt 130 (166) miljoner kronor i 93 (101) befintliga och 36 (50) nya portföljbolag.·        

Under delårsperioden har totalt 15 182 (15 035) rådgivningsinsatser till 9 937 (10 143) unika kunder levererats.

Publicerad 2016-10-31

Stor efterfrågan på finansiering och rådgivning

Totalt beviljade Almi nya lån om drygt 2 500 miljoner kronor till ca 3 500 företag under delårsperioden. Det innebär en högre utlåningstakt än under något tidigare år. Bakom ökningen ligger en medveten satsning på tillväxtföretag i tidig fas som annars skulle ha svårt att hitta nödvändig finansiering.

Tidigare under året introducerades ett nytt mikrolån samtidigt som kapaciteten för tillväxtlånet till innovativa företag fördubblades. Båda låneformerna bygger på ett garantiavtal med Europeiska investeringsfonden (EIF) och ger Almis kunder förbättrade villkor och därmed bättre förutsättningar att utvecklas.

Almis satsning innehåller också en fördubbling av kapitalet för investeringar via Almis riskkapitalbolag Almi Invest. Det innebär att ytterligare 1 300 miljoner kronor har gjorts tillgängligt för investeringar i tidiga tillväxtbolag.

Under perioden har förberedelser även gjorts för att möjliggöra etablering av en ny nationell fond för investeringar inom området GreenTech. En sådan satsning motiveras av att kapitalbehovet är större inom energi- och miljösektorn till följd av långa kommersialiserings-processer och svårbedömda risker på grund av regleringar.

Riskkapitalverksamheten inom Almi Invest etablerades 2009. Den första fonden är nu på väg in i exitfas, vilket i kombination med gynnsamt börsklimat har inneburit ökade exitvolymer. Under årets första nio månader har 50 portföljbolag helt eller delvis avyttrats. Under samma period investerades 130 miljoner kronor i nya och befintliga bolag.

Efterfrågan på Almis rådgivningserbjudanden är fortsatt hög. Över 15 000 insatser i nära 10 000 företag har

hittills genomförts under året. Intresset för Almis tillväxtrådgivning är stort och genom dessa erbjudanden når vi många intressanta företag med tillväxtambitioner. För att möta den ökande efterfrågan på rådgivning till utlandsfödda personer har vi förstärkt de regionala dotterbolagens särskilda rådgivning till personer med utländsk bakgrund och bemannat Almis kundtjänst med fler medarbetare som kan erbjuda rådgivning på andra språk

Därutöver deltar många företagare i olika former av seminarier och utbildningar. Digitalakademin i samarbete med Google har varit ett uppskattat utbildningsinitiativ där totalt 8 500 personer deltagit. Målet är att svenska företag ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Koncernens resultat för delårsperioden är fortsatt starkt och är något bättre än samma period föregående år. Kreditförlusterna är fortsatt låga, trots en viss ökning under tredje kvartalet, och resultatet inom riskkapitalverksamheten är bättre än under motsvarande period föregående år.

Den ökande efterfrågan på Almis lån innebär dock att vi ytterligare närmat oss en situation där Almis kapital tillgängligt för utlåning är fullt utnyttjat. Detta är i grunden positivt, men kommer att begränsa Almis framtida möjligheter att fullt ut möta företagens behov av marknadskompletterande finansiering i samma utsträckning som under de två senaste åren.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr Jan-sep 2016 Jan-sep 2015 2015 2014 20131 20122 20112 Rörelsens intäkter 685 655 901 1 074 1 100 980 993 Rörelseresultat 87 80 45 35 -27 37 z Rörelsemarginal, procent 12,7 12,2 5 3,2 -2,5 3,8 4,7 Resultat efter finansiella poster 167 162 139 120 75 35 45 Balansomslutning 8 154 7 899 7 929 7 803 7 733 7243 7 201 Soliditet, procent 88,9 89,9 89,3 88,9 88,2 87,4 87,4 Medelantal anställda 493 459 470 475 454 428 440 Beviljat lånebelopp 2 540 2 311 3 241 2 354 2 200 2161 2 023 Investerat belopp, riskkapital 130 166 208 211 249 160 143 1) Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna   tidpunkt i koncernens siffror 2) Nyckeltal för åren 2011 – 2012 är ej omräknade enligt   K3-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-september 2016»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Platsannonser

Logga in