Pressmeddelande

Almi Företagspartner AB – delårsrapport januari-juni 2017

Publicerad

Utveckling inom lån, riskkapital och rådgivning

Almi beviljade totalt 1 218 (1 406) lån om totalt 786 (1 012) miljoner kronor under andra kvartalet. Minskningen av beviljat lånebelopp är i enlighet med Almis plan om en långsiktlig stabil nettoutlåning. Under delårsperioden har totalt 2 385 (2 555) lån om totalt 1 435 (1 923) miljoner kronor beviljats.
Almi investerade totalt 61 (53) miljoner kronor i 24 (46) befintliga och 22 (19) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 97 (90) miljoner kronor i 57 (70) befintliga och 32 (26) nya portföljbolag.
Inom rådgivningsverksamheten levererades 5 430 (6 663) rådgivningsinsatser till totalt 3 058 (3 649) unika kunder under andra kvartalet. Under delårsperioden har totalt 11 202 (11 611) rådgivningsinsatser till 6 567 (7 305) unika kunder levererats.

Ny fond inom GreenTech

Tillväxten i den svenska ekonomin är fortsatt stark. Den optimism som finns bland företagen märks i efterfrågan på Almis tjänster. Almi har under flera års tid successivt ökat insatserna till små och medelstora företag. Ambitionen har varit att möta företagens behov av marknadskompletterande finansiering och rådgivning och på så sätt skapa goda förutsättningar för svenska företag att starta och växa.

Ökningen av antalet insatser har varit möjlig genom effektiviseringar i Almis verksamhet, ett mer utåtriktat arbetssätt samt utveckling av nya finansieringstjänster anpassade till företag i riskfyllda utvecklingsskeden. Den ökade efterfrågan har dock inneburit att Almis kapital tillgängligt för utlåning i det närmaste är fullt utnyttjat.

För att säkerställa att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå har åtgärder vidtagits för en mer balanserad nettoutlåning. Ambitionen är att antalet beviljade krediter ska ligga kvar på de senaste årens höga nivåer samtidigt som det genomsnittliga kreditbeloppet minskar. Detta bedöms vara möjligt genom ett fördjupat samarbete med banker och andra finansiärer öka den privata andelen av den totala finansieringen.

Inom riskkapitalverksamheten har inflödet av investeringspropåer varit fortsatt högt. Antalet nyinvesteringar under perioden har ökat jämfört med föregående år medan antalet följdinvesteringar är något lägre.

Marknadsläget för exits har varit gynnsamt under de senaste två åren. Almi har därför arbetat kontinuerligt med avyttring av existerande innehav. Under första halvåret har 39 bolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna har Almis antal direkta innehav minskat till 348 bolag.

Etableringen av en ny nationell fond för investeringar inom området GreenTech har pågått under första halvåret. Fonden riktar sig till företag verksamma inom områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering i syfte att bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Finansiärer till fonden är Almi, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Under andra kvartalet inleddes rekrytering av styrelse och vd för bolaget Almi Invest Greentech AB och verksamheten planeras vara igång under början av hösten.

Antalet rådgivningsinsatser är relativt oförändrat jämför med föregående år. Verksamheten har i ökad utsträckning inriktats mot företag med tillväxtpotential, vilket ofta innebär längre och mer resurskrävande insatser.   

Koncernens resultat för första halvåret uppgår till 127 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år. Ökningen är hänförlig till det förbättrade resultatet från riskkapitalverksamheten som uppstått i samband med avyttring av portföljbolag. Resultatet i låneverksamheten är fortsatt starkt även om kreditförlusterna har ökat under andra kvartalet.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr
jan-jun 2017
jan-jun 2016
20161
20151
2014
20132

Rörelsens intäkter
515
461
958
871
1 074
1 100

Rörelseresultat
145
47
11
0
35
-27

Rörelsemarginal, procent
28,10
10,1
1,14
0,01
3,2
-2,5

Resultat efter finansiella poster
127
111
137
139
120
75

Balansomslutning
8 339
8 133
8 180
7 929
7 803
7 733

Periodens kassaflöde
48
108
-226
-57
-320
-112

Soliditet, procent
88,0
88,4
88,2
89,3
88,9
88,2

Medelantal anställda
485
475
477
470
475
454

Beviljat lånebelopp
1 435
1 923
3 324
3 241
2 354
2 200

Investerat belopp, riskkapital
97
90
172
208
211
249

1) Omklassificering har gjorts under innevarande räkenskapsår. Retroaktiv justering har gjorts av föregående räkenskapsår.
Se Redovisningsprinciperna för beskrivning av de poster som har berörts.

2) Innovationsbron AB förvärvades 2013-01-02 och ingår från denna tidpunkt i koncernens siffror 3) Nyckeltal för åren 2011 – 2012 är ej omräknade enligt K3-regelverket

Hela delårsrapporten för januari-juni 2017»

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Annons