Pressmeddelande

20 miljoner till forskning om samhällets trygghet

Publicerad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beviljat pengar till Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR för ett femårigt forskningsprojekt om hur det svenska samhället hanterar och återhämtar sig från större kriser.

Samhällets utsätts ibland för stora påfrestningar, exempelvis till följd av klimatförändringar, terrorattentat eller demografiska förändringar. Hanteringen av sådana påfrestningar kräver att många organisationer och samhällsfunktioner samarbetar och hjälps åt, något som ofta kallas samhällets resiliens. Men det saknas kunskap om hur sådana samarbeten sker i Sverige och hur de skulle kunna förbättras. Därför startas projektet Resiliens i Sverige (RISE). 

–  Vi kommer att studera hur några utvalda samhällsfrågor styrs, hur sociala nätverk är uppbyggda och hur lärandeprocessen ser ut i komplexa situationer där samhället är under press. Det är några av de saker som påverkar samhällets resiliens och som därför är viktiga att förstå, säger projektledare Jörgen Sparf, RCR. 

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga samhällsfrågor: klimatanpassning och ‑konsekvenser, flyktingskap samt terrorism och våldsbejakande extremism. Men kunskapen från projektet ska också kunna överföras till andra samhällsfrågor. 

–  Det ska bli mycket intressant att samarbeta med offentliga och privata organisationer på lokal nivå. Det är ofta där mycket av kunskapen om samhällets resiliens finns. Extra spännande är också att vi ska göra experimentella studier i RCR:s simuleringslabb som invigs nu i höst, säger Jörgen Sparf. 

Målet med projektet är att ta fram kunskap om hur resiliens kan förstås och tillämpas i Sverige. Projektet kommer att ta fram verktyg för både policy och praktiskt arbete med resiliens.

Resiliens i Sverige genomförs i samarbete med Karlstad universitet och Försvarshögskolan.

Resiliens är förmågan att stå emot och klara av en större påfrestning, samt återhämta sig och vidareutvecklas. Detta innefattar både en fungerande samhällsstyrning med förmåga att bevara centrala samhällsfunktioner stabila och en förmåga till förändring och anpassning – på såväl kort som lång sikt.

Annons