Annons

Annons

frans_Lindelow.jpg

Frans Lindelöw, Skandias koncernchef, är nöjd över bolagets resultat.

Positiv portföljutveckling för Skandia

Det blev ett bra första halvår 2018 för Skandia. Under perioden uppgick avkastningen till 3,8 procent i den traditionella livportföljen. Bäst utvecklades innehaven i private equity med en total uppgång på 15,4 procent under halvåret.

Avkastningen i Skandias traditionella portfölj uppgick till 3,8 procent under halvåret med bidrag från de flesta av portföljens tillgångsslag.

– Det är glädjande att vi trots viss politisk oro lyckas skapa stabil avkastning till våra kunder. Alla våra tre tillgångsslag; aktier, räntebärande och alternativa tillgångar, bidrog positivt till resultatet under halvåret. Vi ser även att våra aktivt förvaltade portföljer skapar en god avkastning – såväl under kvartalet som sedan årsskiftet, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw, i ett pressmeddelande.

Högst avkastning stod de alternativa tillgångsslagen för med en avkastning på 9,6 procent under halvåret, där private equity utvecklades bäst med en uppgång på 15,4 procent.

– I likhet med förra kvartalet ser vi hur våra alternativa tillgångar fortsätter att utvecklas väl. Private equity, som står för 10 procent av portföljens värde, fortsätter att ge bäst avkastning, men även investeringar i infrastruktur och råvaror utvecklades mycket bra under kvartalet, säger Frans Lindelöw.  

Skandias försäljning av sparförsäkring ökade under första halvåret med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Trots oron på de finansiella marknaderna har livbolaget fortsatt att leverera god återbäringsränta och starka nyckeltal. Ökningen kommer främst från en stark försäljning av tjänstepensioner med traditionell förvaltning.

Annons

Annons

Nyckeltal för Skandia, första halvåret 2018
  • Totalavkastningen för traditionell förvaltning uppgick till 3,8 (3,4) procent under första halvåret. Femårsgenomsnittet uppgick till 8,4 procent.
  • Koncernens förvaltade kapital uppgick till 676 miljarder kronor, jämfört med 653 miljarder kronor vid årsskiftet. Den svenska traditionella portföljen stod för 451 miljarder kronor och svensk fond- och depåförsäkring för 164 miljarder kronor.
  • Koncernens utlåning uppgick till 58,6 miljarder kronor, jämfört med 59,2 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Inbetalda premier uppgick till 22 316 (22 647) miljoner kronor för koncernen varav premier för traditionell förvaltning på den svenska marknaden uppgick till 13 285 (12 851) miljoner kronor.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons