Johanna Norberg, Danske Bank
Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige. Foto: Danske Bank
Bank

Plus 36 procent för Danske Bank Sverige 

Danske Bank Sveriges resultat före skatt uppgick till 2 164 miljoner kronor under årets första halvår, det är en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Publicerad 2021-07-23

Pressade marginaler innerbara att räntenettot minskade med 2 procent. Totala intäkter ökade med 3 procent, drivet av högre provisionsnetto och handelsintäkter  Kreditreserveringarna minskade till 204 miljoner kronor – vilket banken ser som ett tydligt tecken på återhämtning  

Ökningen av rörelseresultatet relateras till högre provisionsnetto och handelsintäkter samt en avsevärt lägre nivå av kreditreserveringar, vilket banken ser som ett tecken på återhämtning på marknaden.

Den totala inlåningsvolymen för perioden ökade väsentligt samtidigt sjönk den totala utlåningsvolymen något. Periodens resultat belastades med kostnader av engångskaraktär om 480 miljoner vilket avser momsärende i Sverige som beslutats av EU-domstolen och som tidigare kommunicerats. Exklusive engångskostnader minskade periodens kostnader med 5 procent.

– Vår underliggande affär utvecklades positivt och vi kan konstatera att aktiviteten var särskilt hög hos våra stora företagskunder. De ökade inlåningsvolymerna under perioden var en följd av en stark börsutveckling och minskad privatkonsumtion men även som en del av att majoriteten av HSB Bospars medlemmar nu flyttat sitt sparande till oss, vilket är lite av en milstolpe, säger Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige i en skriftlig kommentar.

På koncernnivå spår Danske Bank fortfarande att nettoresultatet för helåret 2021 kommer att överstiga 12 miljarder danska kronor. Det framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet som föregicks av vissa nya guidningar från banken den 8 juli. Under 2020 var nettovinsten 4,6 miljarder danska kronor.

Kreditförlusterna spås alltjämt komma in på max 1,5 miljarder danska kronor. Under fjolåret var kreditförlusterna 7 miljarder danska kronor.

Resultatet för hela koncernen för andra kvartalet före skatt kom in på  3 747 miljoner danska kronor. För halvåret landade resultatet på 5,9 miljarder DKK efter skatt.

Platsannonser

Logga in